Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde torsdag den 13. juni 2013 

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Formand Peter Anker bød velkommen til repræsentantskabet og øvrige del­tagere.

Repræsentantskabet godkendte den tilsendte forretningsorden for afvikling af mødet.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen forslog Poul Erik Wagner fra Deloitte som mødets dirigent, valgt uden modkandidater. Poul Erik Wagner takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, oplæste herefter mødets dags­ orden. Foreslog endvidere Pia Bare, administrationen, som referent samt følgende til stemmeudvalg:

Gunhild Bjørn, administrationen John Svalgaard, administrationen Bent E. Jensen, Deloitte

Gav herefter ordet til formand Peter Anker.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2012
Årsberetningen er et tilbageblik fra nogle af de 8 spændende år Peter Anker har været formand for Himmerland.

Starten efter "skilsmissen" med Boligkontoret var hektisk. Himmerland startede nye relationer, og fra starten var man enige om, at Himmerland skulle blive en sund, kendt og professionel boligforening.

Det første tiltag var forvaltningsrevision, som bestyrelsen fik gennemarbejdet og fandt nøgleordene: Medbestemmelse, tryghed, service og kommunikation. Ligeledes blev vedtægterne opgraderet gennem flere gange, og nav­ net blev ændret til Himmerland Boligforening.

Tidligere var der ventelister på lejlighederne i vore byggerier. Det var ikke nødvendigt at markedsføre sig, lejerne kom af sig selv. Tiderne har nu skiftet, og profilering er nødvendig. Himmerland bruger mange penge på markedsføring, da det er vigtigt hele tiden at være synlig. Det er en fortløbende proces, der har vist sig at give stor succes!

Ikke alle landets almene boliger består af kvalitetsbyggeri. Selvom Himmerland vedligeholder meget, er der brug for renoveringer. Himmerland har foretaget og er i gang med omfattende renoveringer i bl.a. Golfparken, Charlottehøj, Hvidkildevej, Korsgade, Filstedvej, Liselund, Magisterparken, Sallingsundvej, Tambosundvej og Kildeparken. Vestbyen og Svenstrup er på vej.

Da der for nogle år siden blev behov for flere ungdomsboliger i Aalborg, åbnede der sig nye muligheder, og Himmerland fik kvoter til at opføre ungdomsboliger. Ligeledes købte Himmerland det gamle seminarieskole i Odinsgade, der blev bygget om og bebygget med både familie- og ungdomsboliger. Siden er der opført ungdomsboliger på Ribevej, Niels Bohrs Vej og Ditlev Bergs Vej, og ungdomsboliger er under opførelse på Had­ sundvej og "Havnen".

Himmerland lægger stor vægt på forskelligheden i byggeriet, og samtlige
Nye byggerier har hvert sit karakteristika. Himmerland bygger boliger for al­le!

Peter Anker afslutter organisationsbestyrelsens beretning med at takke bestyrelsesmedlemmer, kolleger i organisationsbestyrelsen samt medarbejdere for indsatsen og det professionelle engagement i året der er gået, og overgiver herefter beretningen til debat.

Hans Jørgen Simonsen, afd. 14.Vil gerne vide, om Himmerland i forbindelse med de mange renoveringer bruger en arbejdsklausul, der sikrer, at der arbejdes efter danske løn og arbejdsforhold.
Peter Anker til Hans Jørgen Simonsen. Det er et område, der er blevet talt meget om i organi­
sationsbestyrelsen, og Himmerland er opmærksom på problematikken med hensyn til løn- og ansætteisforhold!

Ulla Christemen, afd. 8. Kunne godt tænke sig, at dagsordenen på repræsentantskabets budgetmøder i efteråret blev udvidet med et eller andet relevant tema/emne.

Majbritt Jensen, afd. 24. Allerførst en stor tak ti l administrationen, der gør et god t stykke arbejde.

Som nævnt af Ulla Christensen ville det være en god ide, at forskellige emner blev taget op i forbindelse med repræsentantskabsmøderne.

I afd. 24 er der blevet taget billeder i 3D af lejlighederne, hvor l igger de billeder henne?

Har man foretaget en evaluering i forbindelse med, at varmemestrene er begyndt af syne lejligheder og foretage havevandring?

Peter Anker til Ulla Christensen. Der vil fremover blive taget emner op på efterårets repræsentantskabsmøder, og bestyrelsen har allerede diskuteret eventuelle emner.

Ole Nielseni til Majbritt Jensen. Med hensyn til 3D tegningerne er der et projekt i gang, hvor samtlige lejlighedstyper bliver digitaliseret. Tegningerne vil komme til at ligge på hjemmesi­ den. Projektet er i fuld gang, og det færdige resultat forventes inden for et år.

Der er ikke lavet nogen egentlig evaluering af syn og haveva ndringer, men ud fra de henven­delser vi modtager, så virker det! Det at synene er placeret ude ved varmemestrene giver en mere nærværende oplevelse og et mere ensartet syn.
Herefter blev organisationsbestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2012
Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster i regn­skabet, som erfaringsmæssigt er de punkter, der er interesse for.

Mødeudgifter og kontingenter - her er resultatet kr. 991.561 mod budgette­ret kr. 909.000.

Overskridelsen skyldes posten temamøder, der er steget betragteligt efter repræsentantskabet på budgetmødet besluttede, at holde temamødet som et weekendkursus i stedet for den sædvanlige lørdag på hotel Hvide Hus. I øv­rigt var weekendkurset en stor succes!

Personaleudgifter, kto. 511.010 lønninger - her er udgiften kr. 15.066 mio. - et lille fald i forhold til budgettet.

Med hensyn til posten "regulering af hensættelse til fratrædelsesordning" har organisationsbestyrelsen besluttet at udligne fratrædelsesordningen, så den ikke længere eksisterer. En ordning Himmerland har overtaget fra Bo­ligkontorets tid - gældende for daværende ansatte, og nyansatte frem til 1. januar 2006. Ordningen er opløst i overensstemmelse med personalet, og fremover vil kun et mindre beløb fremkomme, da en enkelt medarbejder har ønsket at beholde ordningen.
Renteudgifter, kto. 532 - det store beløb kr. 11.679 mio. skyldes, at fordelingen af renter til afdelingerne står på denne konto.

Ekstraordinære udgifter, kto. 541 - her er resultatet kr. 7.916 mio.
En markant stigning i forhold til budgettet. De ekstraordinære udgifter dækkes sædvanligvis via dispositionsfonden.

I beløbet er bl.a. indeholdt udgifter til image/synlighedskampagne på kr.
1.623.833 samt udgifter til studieboliger i Kildeparken på kr. 170.554. For
at begrænse udlejningsproblemerne i Kildeparken, er store lejligheder blevet opdelt til studieboliger. På nuværende tidspunkt er der ingen tomme lejligheder i Kildeparken!

Udgifter og evt. overskud i alt kr. 94.900.801 mod forventet kr. 85.591.200.

Lovmæssige gebyrer, kto. 602 - har givet en indtægt på kr. 2.238 mio. mod
et budget på 2.038 mio. Den store indtægt skyldes klart det høje antal opnoteringer afledt af Himmerlands markante markedsføring.

Renteindtægter, kto. 603 - kr. 13.443 mio. mod budgetteret kr.11.934 mio. Beløbet er inkl. realiserede kursgevinster fra obligationer.

Med hensyn til afkast på formueforvaltningen er det lykkedes at opnå
2,87% i afkast - et fint resultat i disse tider!

Fordeling af udgifter:
Personaleudgifter 44%
Administrationsudgifter 15%
Tilskud til afdelinger 5%
Renteudgifter 28%
Ekstraordinære udgifter 4%
Bestyrelse og møder 3%
Overskud 1%

Fordelingen af indtægter:
Administrationsbidrag 44%
Lovmæssige gebyrer 5%
Renteindtægter 32%
Ekstraordinære indtægter 0%
Byggesagshonorar 19%

Udlån til afdelinger, kto 714 - kr. 820.563. Beløbet dækker lån til P-pladser afd. 33 samt lån vedr. byggeskader til afd. 60.

Der ydes fortsat lån til afdelingerne, men der er lavet en lille ændring. Ved lånets indgåelse bliver aftalt en afdragsprofil. Ligeledes skal en afdeling, der har fået lån af dispositionsfonden afdrage overskuddet på gælden, hvis det senere viser sig, at afdelingen opnår et overskud.

Værdipapirer kto. 731- Formueforvaltningen er fordelt med:
? kr. 34.181 mio. i Alm. Brand Børs depot
? kr. 41.607 mio. i Nørresundby BankBørs depot
? kr. 11.325 mio. i Alm. Brand Børs, Aktieobligation
? kr. 5.000 mio. i Nykredit, Aktiekonto

Dispositionsfonden. Indestående kr. 83.332 mio. Der er bl.a. udbetalt kr.
2.214 mio. til tab ved lejeledighed i 2012. Desværre ser den kedelige udvik­
ling med hensyn tillejeledighed ud til at fortsætte i 2013!
Endvidere skal afdelingernes tab ved fraflytning ligeledes dækkes via dispo­
sitionsfonden fra1. april 2013.

Regnskabet udviser et overskud på kr.295.490. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
6: Valg af formand for organisationsbestyrelsen
På valg er: Peter Anker - modtager ikke genvalg.

Organisationsbestyrelsen indstillede Ib Fruensgaard som kandidat til for­
mandsposten.

Ib Fruensgaard blev valgt til formand uden modkandidater.

 
7: Valg af yderligere 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg er: Elin T. Jensen - afd. 16/Magisterparken Kai Stig Sørensen - afd. 40/Fr. Bajersvej Leo Andersen - afd. 52/Fyrkildevej

Der blev yderligere foreslået 5 kandidater:
Agnete Funder Nielsen- afd. 12/Kastetvej
Kim Haubro - afd. 14/Golfparken
Jørgen Andersen - afd. 20/Hvalpsundvej Majbritt D. Jensen- afd. 24/0ddesundvej Christian Mogensen - afd. 51/Blåkildevej

Valgt blev: Agnete Funder Nielsen - afd. 12/Kastetvej
Kim Haubro - afd. 14/Golfparken
Elin T. Jensen - afd. 16/Magisterparken
Kai Stig Sørensen - afd. 40/Fr. Bajersvej

 
8: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Forslået og valgt blev:

Christian Mogensen, afd. 51 - som 1. suppleant
Leo Andersen, afd. 52 - som 2. suppleant
Majbritt D. Jensen, afd. 24 - som 3. suppleant

 
9: Valg af 22 repræsentanter til BL's 4. kreds
Palle Nielsen afd. 3
Gitte G. Nielsen afd. 8
Ulla Christensen afd. 8
Majbritt Berg afd. 12
Hans Jørgen Simonsen afd. 14
Anne Lis Kristensen afd. 16
Martin Harder afd. 16
Inge Eriksen afd. 16
Helle Johansen afd. 16
Kim Kristensen afd. 21
Birgit Nielsen afd. 35
Nick Petersen afd. 42
Inge Collin afd. 52

Samt 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer

 
10: Valg af 7 suppleanter til BL's 4. kreds
Hanne Stenbakken afd. 46
Bente Nørgård afd. 52
Ole Mørk afd. 51
Jacob Pedersen afd. 51
Jens Peder Andersen afd. 52
Poul Pedersen afd. 50
Peter Anker afd. 50

 
11: Valg af revisor
Organisationsbestyrelsen anbefalede genvalg. Genvalg til Deloitte.

 
12: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Peter Anker afsluttede mødet, og takkede for en god stemning.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger