Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 26. juni 2023.

retur
 
1:Velkomst ved formand Tina Ochsendorf
Tina Ochsendorf bød velkommen til repræsentantskabet og øvrige del-tagere.

 
2: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
3: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Stephan Muurholm som mø-dets dirigent. Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

Stephan Muurholm konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

 
4: Valg af referent
Pia Baré, administrationen blev valgt.

 
5: Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalget
Stephan Muurholm foreslog følgende til stemmeudvalget:
Lars Birner Sørensen, Deloitte
John Svalgaard, administrationen
Gunhild Bjørn, administrationen

Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.

 
6: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2022
Tina Ochsendorf aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag samt udfordringer - så som Putins invadering af Ukraine og den stigende inflation. Sidstnævnte har været medvirkende til, at Himmerland har været nødt til at udsætte flere byggeprojekter på grund af for høje priser.

Ligeledes omtalte formanden den prestigefyldte EU-pris - The New European Bauhaus Prizes - som Himmerland modtog i Bruxelles i sidste uge. Prisen er tildelt Aalborg Øst (Aalborg-modellen), som hyl-dest til et projekt, der skaber positive forandringer og bedre livsvilkår gennem strategisk byplanlægning og socialøkonomiske indsatser.

Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag.

Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra repræsentantskabet, og organisationsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
7: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2022
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsor-den.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som erfaringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Regnskabet udviste et underskud på kr. 2.873.710, hvilket primært skyldes negative afkast fra Himmerlands værdipapirbeholdning og byg-gesagshonorarer, som har været meget mindre end forventet.

Der var få spørgsmål til regnskabet, bl.a. om kurstabet tages fra henlæggelserne til dispositionsfonden eller henlæggelserne i afdelinger-ne. Ole Nielsen kunne oplyse, at det tages fra henlæggelserne i afdelin-gerne.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
8: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
9: Valg af formand for Organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev:
Tina Ochsendorf.

 
10: Valg af 3 medlemmer til Organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev:
Agnete Funder Nielsen - afd. 12
Kristinn Kristinsson - afd. 70
Sofie Wamberg Broch - afd. 3

Himmerlands organisationsbestyrelsen består herefter af følgende med-lemmer:
Tina Ochsendorf formand
Agnete Funder Nielsen næstformand (konstitueret efter mødet)
Sara Diana Fayed bestyrelsesmedlem
Sofie W. Broch -
Tina Buus -
Palle Mørch -
Erik Bossen Simonsen -
Kristinn Kristinsson -
Karsten Andersen medarbejderrepræsentant

 
11: Valg af 3 suppleanter til Organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået og valgt:
Kristoffer Pedersen - afd. 8 (34) 1. suppleant Line Kjærsgaard - afd. 52 (20) 2. suppleant
Ulla Jürgens - afd. 89 (18) 3. suppleant

Tallet i () er antal opnåede stemmer.

 
12: Valg af 30 repræsentanter til BL's 4. kreds
Palle Nielsen, afd. 3
Vibeke Thiel, afd. 3
Kristoffer Pedersen, afd. 8
Anita Rasmussen, afd. 8
Elin Torp, afd. 16
Hanne Fjordside, afd. 16
Heidi Ochsendorf, afd. 19
Hanne Hesthaven, afd. 19
Hanne Broe, afd 22
Thomas Kammersgaard, afd. 31
John Hansen, afd. 50
Poul Pedersen, afd. 50
Jan Nørholm, afd. 51
Jakob Olesen, afd. 51
Kim Madsen, afd. 51
Jeanet Lemus, afd. 52
Tove Søndergaard, afd. 52
Lene Vinther, afd. 52
Line Kjærsgaard, afd. 52
Michael Nymann, afd. 70
Ulla Jürgens, afd. 89

Samt 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

 
13: Valg af 10 suppleanter til BL's 4. kreds
Kristian Dahl-Jensen, afd. 14
Allan Johansen, afd. 20
Finn Thomsen, afd. 22
Line Fly, afd. 31
Henrik Møller, afd. 36
Hans Henrik Mørkholt, afd. 40
Bente Nørgaard, afd. 52

Det lykkedes at finde 7 suppleanter.

 
14: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
15: Eventuelt
Tina Ochsendorf ønskede velkommen til Karsten Andersen, der er ny medarbejderrepræsentant i organisationsbestyrelsen. Karsten afløser Kim Bech Hillgren.

Takkede ligeledes alle beboerdemokrater samt ansatte for opbakningen samt indsatsen gennem året.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger