Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 20. juni 2019

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Stephan Muurholm som mødets dirigent. Stephan Muurholm konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt, oplæste herefter mødets dagsorden og foreslog følgende til stemmeudvalg:

John Svalgaard, administrationen Gunhild Bjørn, administrationen
 Lars Birner Sørensen, Deloitte Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Stephan Muurholm gav herefter ordet til formand Ib Fruensgaard.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018
Ib Fruensgaard aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og højdepunkter. Ligeledes blev der orienteret om Him­ merlands jubilæums arrangement, der bliver afholdt den 4. juli i forbindelse med The Tall Ship Races.

Se årsberetning

Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag. Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra repræsentantskabet, og orga­nisationsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
4: Godkendelse af fusion med Skørping Boligselskab - gældende pr. I. januar 2020
Ole Nielsen redegjorde for omstændighederne omkring en fusion med Skør­ ping Boligselskab, samt den problematik der er med Rebild Kommune i for­ hold til børnehaven i afd. 3. Boligselskabet har en god økonomi, og organisationsbestyrelsen anbefaler en fusion.

Repræsentantskabet besluttede herefter enstemmigt, at Himmerland Bolig­ forening fusionerer med Skørping Boligselskab pr. 1. januar 2020, såfremt problemet med børnehaven i Skørping Boligselskab afd. 3 er løst med Re­bild Kommune.
Efter fusionen er navnet fortsat Himmerland Boligforening.

 
5: Godkendelse af årsregnskab for 2018
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som er­ faringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.

Der var ganske få spørgsmål bl.a. om de nye regler om opnotering, der træ­ der i kraft pr. 1. juli 2019. Ole Nielsen redegjorde for dette. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
6: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
7: Valg af formand til organisationsbestyrelsen
Foreslået og valgt blev Tina Ochsendorf- afd. 19.

 
8: Valg af 3 eller 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg var: Agnete Funder Nielsen - afd. 12 (68)
Anne Tidemand-Dal - afd. 22 - modtog ikke genvalg Sofie W. Broch- organisationsbestyrelsen (69)

Der blev yderligere foreslået 5 kandidater:
Kim Haubro- afd. 14 (33)
Erik Bossen Simonsen - afd. 20 (51) J
anette Lemus - afd. 52 (19)
Kristinn Kristinsson- afd. 70 (73)
Jens Peter Andersen - afd. 52 (15)

Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Agnete Funder Nielsen- afd. 12
Sofie W. Broch - organisationsbestyrelsen Erik Bossen Simonsen - afd. 20
Kristinn Kristinsson - afd. 70

Himmerlands organisationsbestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
 Tina Ochsendorf - formand
Agnete Funder Nielsen - næstformand
Simon Espersen
Sofie W. Broch
Christian Mogensen
Andreas Andersen
Erik Bossen Simonsen
Kristinn Kristinsson
Kim Bech Hillgren - medarbejderrepræsentant

 
9: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 4 kandidater:
Janette Lemus - afd. 52 (24)
Tina Buus - afd. 39 (73)
Palle Mørch- afd 6 (72)
Anne Marie Nielsen - afd. 84 (65) Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: Tina Buus- afd. 39 - 1. suppleant
Palle Mørch - afd. 6 - 2. suppleant
Anne Marie Nielsen - afd. 84 - 3. suppleant

 
10: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
11: Eventuelt
Der var et enkelt spørgsmål omkring Klub Himmerland appen. Ole Nielsen lovede at se på problematikken omkring medlemskab af Klub Himmerland, hvis man ikke har en smartphone.

Efterfølgende benyttede Agnete Funder Nielsen lejligheden til at takke Ib Fruensgaard for sin store arbejdsindsats som bestyrelsesformand.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger