Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 19. november 2020

retur
 
1:Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden.

 
2:Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Stephan Muurholm som mødets dirigent. Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Stephan Muurholm konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at re-præsentantskabet var beslutningsdygtigt.

 
3:Valg af referent
Pia Bare, administrationen blev valgt.
Stephan Muurholm gav herefter ordet til formand Tina Ochsendorf.

 
4:Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019
Tina Ochsendorf aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og begivenheder samt Corona situationen, og dens store indvirkning i hverdagen.
Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag.
Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra repræsentantskabet, og orga-nisations bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
5:Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2019
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.
Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som er-faringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.
Der var et enkelt spørgsmål om de store tab på fraflytninger på enkelte afde-linger. Ole Nielsen redegjorde for dette, og kunne oplyse, at Himmerland gør hvad der er muligt for at inddrive gælden.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
6:Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021
Ole Nielsen gennemgik nogle af de punkter og nøgletal, der som oftest er interesse for i repræsentantskabet. Budgettet var udsendt til deltagerne.
Budgettet for 2021 blev enstemmigt godkendt.

 
7:Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

 
8:Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg var: Erik Bossen Simonsen - afd. 20
              Palle Mørch - afd. 6 
              Tina Buus - afd. 39 
              Simon Espersen - afd. 8
Alle fire kandidater blev genvalgt uden modkandidater.

Himmerlands organisations bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Tina Ochsendorf formand
Agnete Funder Nielsen næstformand
Simon Espersen bestyrelsesmedlem
Sofie W. Broch bestyrelsesmedlem
Tina Buus bestyrelsesmedlem 
Palle Mørch bestyrelsesmedlem
Erik Bossen Simonsen bestyrelsesmedlem
Kristinn Kristinsson bestyrelsesmedlem
Kim Bech Hillgren medarbejderrepræsentant

 
9:Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 4 kandidater:
Lars Larsen - afd. 23 (21) 
Morten Olesen - afd. 50 (27) 
Kim Andersen - afd. 52 (25) 
Michael Gregersen - afd. 35 (23)

Tallet i () er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: 
Morten Olesen - afd. 50      1. suppleant
Kim Andersen - afd. 52       2. suppleant
Michael Gregersen- afd. 35  3. suppleant

 
10:Valg af 28 repræsentanter til BL´s 4 kreds
Palle Nielsen            afd. 3
Kalle Mørk Jensen      afd. 3
Kurt Nørgård            afd. 15
Elin Torp Jensen        afd. 16
Hanne Fjordside        afd. 16
Heidi Ochsendorf       afd. 19
Hanne Hesthaven      afd. 19
Hanne Broe              afd. 22
Michael Gregersen     afd. 35
Lars Nielsen             afd. 46
Karen Marie Frost       afd. 46
Erik Fibiger              afd. 50
Jacob Olesen            afd. 51
Kim Madsen              afd. 51
Jeanette Lemus         afd. 52
Tove Søndergaard      afd. 52
Kim Andersen           afd. 52
Jens Peter Andersen   afd. 52
Michael Nyman         afd. 70 
Samt 9 organisationsbestyrelsesmedlemmer

 
11:Valg af 10 suppleanter til BL´s 4. kreds
Jakob Søgaard Jakobsen afd. 16
Chris Petersen afd. 21
Benny Degn afd. 21
Leif Nielsen afd. 46

Morten Kjær Olesen afd. 50
Anne-Lise Kristensen afd. 51
John Johnsen afd. 70

Det lykkedes at finde 7 suppleanter.

 
12:Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
13:Eventuelt
Der var få spørgsmål/kommentarer om ladestandere til biler i Himmerlands afdelinger. 
Ole Nielsen kunne oplyse, at man er ved at kortlægge mulighe­derne for at etablere ladestandere, blandt andet med hensyn til økonomien. Der arbejdes med sagen.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger