Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 14. november 2014

retur
 
1: Velkomst ved formand Ib Fruensgaard
Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og medarbejdere.

 
2: Valg af dirigent
Ib Fruensgaard påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen for dagsordenens pkt. 3.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014
Ole Nielsen gennemgik nogle af de punkter, som der oftest er interesse for i repræsentantskabet. Grundlaget for budgettet er udsendt til deltagerne.

Administrationsbidrag
Administrationsbidraget er uændret for 6. år i træk - kr. 2.782.00 pr. leje-mål. (Landsgennemsnittet er kr. 3.820,00 pr. lejemål).

Mødeudgifter konto 502
Der er i budgettet afsat kr. 951.000, hvilket er et fald i forhold til sidste års budget.

Til temamøder er afsat  kr. 150.000. Temamødet er det weekendkursus der bliver afholdt for alle bestyrelsesmedlemmer samt ansatte. I øvrigt var årets temamøde en stor succes!

Udgifter til gaver er uændret kr. 100.000. Denne post dækker ikke alene vin gaver, men også det tilskud der gives, når en afdeling har jubilæum.

Til rejseudgifter for bestyrelsen er afsat kr. 50.000, et markant mindre be-løb end for 2013. Det er kun hvert 2. år organisationsbestyrelsen tager på inspirations tur, og turen i 2013 gik til Lyon. Derfor er der ingen inspirationstur for bestyrelsen på budgettet for 2014.

Personaleudgifter konto 511
Der er en mindre stigning i lønninger, hvilket skyldes enkelte nyansættelser i administrationen, da Himmerland får brug for øget bemanding i takt med flere boliger og nye projekters igangsætning.

Der er i budgettet afsat kr. 25.000 til hensættelse til fratrædelsesordning. Ordningen er opløst i overensstemmelse med personalet, og fremover vil kun et mindre beløb fremkomme, da en enkelt medarbejder har ønsket at beholde ordningen.

Kontorhold konto 513
Udgiften til kontorhold har fået en større stigning. Især udgiften til IT er stigende, dette skal ses i relation til administrationens flytning til havnen i august 2014, hvor man samtidigt benytter lejligheden til at få opgraderet IT udstyret.

Den store hensættelse på posten småanskaffelser skyldes ligeledes øgede udgifter i forbindelse med flytningen næste år.

Hovedårsagen til stigning på kontoen porto og gebyrer skyldes klart gebyrer. I takt med at portoen falder - stiger gebyrerne!

Kontorlokaleudgifter konto 514
Ligeledes en stigning i forhold til budgettet for 2013. Også her skyldes stigningen øgede omkostninger i forbindelse med administrationens flytning.

Pr. 1. november 2013 har Himmerland solgt administrationsbygningen i Sankelmarksgade til en privat investor, mod at Himmerland har købt vedkommendes bygninger i Tiendeladen. Bygningerne i Tiendeladen bliver ombygget til 32 ungdomsboliger. Himmerland har fået tilsagn fra Aalborg Kommune til byggeriet.

Ordinære indtægter

Lovmæssige gebyrer konto 602
Der er en forventet indtægt på kr. 2.106.000 på gebyrer i 2014.

Antallet af fraflytninger er stigende. Allerede først i november i år er antallet af fraflytninger oppe på 1346 mod 1046 for hele året 2012. Stigningen har en naturlig forklaring, da Himmerland har fået flere boliger. Heraf er  størstedelen ungdomsboliger, hvor der generelt er flere fraflytninger end i øvrige afdelinger.

Renteindtægter konto 603
Der forventes en lille stigning i nettorenteindtægterne i forhold til 2013. Himmerlands værdipapirer har været i udbud, og 200 mio. er lagt ud til to kapitalforvaltere, der måske kan gøre det bedre end tidligere!

Ib Fruensgaard overgav herefter budgettet til debat.

Ulla Christensen, afd. 8 - Hvad er årsagen til, at udgiften til porto/gebyrer er stadig stigende?
Ole Nielsen - I takt med, at der bliver brugt mindre på porto stiger gebyrerne!

Ulla Christensen, afd. 8 - Med hensyn til henlæggelse til dispositionsfond og arbejdskapital hvad er årsagen så til, at andre boligorganisationer som f.eks. Plusbolig har valgt ikke at henlægge så meget som Himmerland?
Ole Nielsen - Det er svært at svare på, men det ser ud til, at de boligorganisationer der tidligere var under Boligkontoret har en lavere henlæggelse til arbejdskapital.

Dispositionsfonden bidrager Himmerland pligtmæssigt til, hvorimod henlæggelse til arbejdskapital giver mulighed for at foretage en lille opsparing i regnskabet, så der er til eventuelle ekstraordinære udgifter i administrationen.

Børge Juul, afd. 53 - Hvor stor er den aktuelle saldo på dispositionsfonden?
Ole Nielsen - Omkring 50 mio. Saldoen på frie midler er ca. 30 mio.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 
4: Eventuelt
Børge Juul, afd. 50 ville gerne vide, om Himmerland i forbindelse med de mange byggerier og renoveringer stiller krav til vore entreprenører om kædeansvar og arbejdsklausuler i det udarbejdede kontraktmateriale?
Således at arbejdet udføres ifølge de gældende løn- og arbejdsvilkår, der er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, og at hovedleverandøren er ansvarlig for, at hans eventuelle underleverandører overholder og følger samme regelsæt.

Ole Nielsen kunne oplyse, at ordlyden som bliver indskrevet i Himmerlands udbud er:

"Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres.
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entre-prenøren med henblik på at tilgodese dette krav."

Det er ikke helt så vidtrækkende som kædeansvar, men er den løsning BL anbefaler. Dog har Himmerland truffet den beslutning, at når regionen er klar med deres udbud på sygehuset, hvor begrebet kædeansvar er godt beskrevet, vil Himmerland integrere samme model i sine udbud.

Herefter takkede Ib Fruensgaard for tilslutningen samt god ro og orden og afsluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger