Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde den 12. november 2015

retur
 
1: Velkomst v/ formand Ib Fruensgaard
Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og medar­bejdere.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog Børge Juul, Hvidkildevej som mødets di­rigent. Børge Juul takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, oplæste herefter mødets dagsorden.
Foreslog Pia Bare, admini­strationen, som referent samt følgende til stemmeudvalg:
Jimmy Rasmussen, administrationen
John Svalgaard, administrationen
Kim Olesen, administrationen
Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Børge Juul gav herefter ordet til Ole Nielsen.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
Ole Nielsen gennemgik nogle af de nøgletal, som der oftest er interesse for i repræsentantskabet. Grundlaget for budgettet var udsendt til deltagerne sam­men med dagsorden.
Der var nogle få spørgsmål til budgettet fra forsamlingen, og Ole Nielsen redegjorde for disse.
Herefter blev budgettet for 2016 enstemmigt godkendt.

 
4: Forslag til vedtægtsændring

Organisationsbestyrelsen havde fremsendt følgende forslag til vedtægtsæn­dring:
§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne be­handlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsor­denen for det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder valg til organisati­onsbestyrelsen, skal være indsendt til Himmerlands administrationskontor, senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 8, stk. 1.
Forslaget gav anledning til en del debat, og blev ved afstemning forkastet -der var 78 stemmer imod, 17 stemmer for og 2 blanke stemmer.
Der blev henstillet til, at det bliver overvejet om mulighed for en bedre præ­sentation af kommende organisationsbestyrelsesmedlemmer, kan rummes indenfor de nuværende vedtægter.


 
5: Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
Ib Fruensgaard takkede for tilslutningen samt god ro og orden og afsluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger