Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde 7. juni 2012

retur
 
1: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Formand Peter Anker bød velkommen til repræsentantskabet og øvrige deltagere.

Repræsentantskabet godkendte den tilsendte forretningsorden for afvikling af mødet.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen forslog Poul Erik Wagner fra Deloitte som mødets dirigent, valgt uden modkandidater. Poul Erik Wagner takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, oplæste herefter mødets dagsorden. Foreslog endvidere Pia Baré, administrationen, som referent samt følgende til stemmeudvalg:

Gunhild Bjørn, administrationen
John Svalgaard, administrationen
Bent E. Jensen, Deloitte

Gav herefter ordet til formand Peter Anker.

 
3: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2011
Atter et år er gået - et meget spændende og hektisk år med masser af aktivitet. Der har været mange møder, planer og drøftelser. Ligeledes mange 1. spadestik og rejsegilder.

Beboerdemokrati
Himmerlands øverste myndighed er repræsentantskabet, og det er her rammerne besluttes. Man er valgt til repræsentantskabet, og hver afdeling har et fast antal medlemmer ud fra antal lejemål. De personer der er valgte, er de personer der sidder i repræsentantskabet og kan deltage i møderne. Kan et medlem ikke deltage i mødet, kan man derfor ikke sende en anden fra afdelingsbestyrelsen.

Det beboerpolitiske arbejde må aldrig hvile. I en periode hvor der bygges meget, må de daglige rutiner i afdelingerne ikke glemmes. Alt det der er vigtigt for et godt Himmerland.

I årets løb har der været afholdt temamøde og formandsmøder. Temamø-det blev afholdt over en weekend i Rebild, og var en stor succes, og både temamøder og formandsmøder er med til at øge dialogen.

Satsning fra byens side
Aalborg er en meget spændende by, der har gjort en stor satsning helt bevist. Fra at være en tung industriby har byen ændret sig til en universitetsby med mange unge mennesker. Som den eneste by i landet har Aalborg en fælles anvisning af ungdomsboliger AKU, der pr. 1. maj 2012 havde 5000 aktivt søgende på venteliste til en ungdomsbolig.

Da Aalborg mærker en kraftig stigning i antal studerende, har Himmer-land derfor ingen betænkeligheder ved at opføre de mange nye ungdomsboliger, da et vigtigt element i udviklingen er gode boliger til de studerende. Der bliver satset på forskellige miljøer og stemninger i nybyggeriet, så der bliver noget for enhver smag. I forbindelse med de mange unge der kommer til byen, er uddannelsesrådet blevet enige om, at lave en fælles markedsføring af Aalborg som studie by.

Himmerland har naturligvis stadig sin egen markedsføring med annon-cer, busreklamer, via radio- og TV medier samt internettet.

Renoveringer
Mange renoveringer er undervejs og de kommende år vil byde på store opgaver. Bl.a. i Aalborg Øst, hvor Aalborg Kommune er i gang med en stor konkurrence "City in between", hvor store internationale byplanlægningsfirmaer skal give deres bud på, hvordan det østlige Aalborg skal udvikles i de kommende år. Himmerlands renoveringsplaner omfatter Sallingsundvej, Tambosundvej og Kil-deparken.

Startskuddet for Kildeparken 2020 var Kvarters - og Sundhedshuset på Fyrkildevej. Huset var færdigt den 1. juni, og indflytningerne er i gang.

Renoveringerne på Liselund og Filstedvej er i gang. Magisterparken er tæt på en renovering, der bliver meget gennemgribende for afdelingens højhus, og Vestbyen står ligeledes for renovering. Lidt længere ude i fremtiden ligger renovering af Svenstrup.

Himmerlands økonomi
I de kommende år bliver der renoveret og bygget for 4-5 mia., og organisationsbestyrelsen har stor fokus på økonomien i forbindelse med Himmerlands investeringer. Ligeledes optager de store udlejningsproblemer i Kildeparken bestyrelsen meget.

Organisationsbestyrelsen er meget opmærksomme på, at Himmerland skal være en sund virksomhed, hvor pengene bruges optimalt og ordentligt.

Peter Anker afslutter organisationsbestyrelsens beretning med at takke bestyrelsesmedlemmer, kolleger i organisationsbestyrelsen samt medarbejdere for indsatsen og det professionelle engagement i året der er gået, og overgiver herefter beretningen til debat.

Majbritt Jensen, afd. 24. Vil gerne have beretningen i papirudgave, da det er mange sider at skulle printe ud.

Peter Anker til Majbritt Jensen. Vi forsøger at minimere papirforbruget, og sende så meget elektronisk som muligt, men vi tager en drøftelse af ønsket.

Ulla Christensen, afd. 8. Ser gerne, at den skriftlige beretning bliver udsendt 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Ønskede også at sige tak til administrationen for den altid meget professionelle behandling af afd. 8's henvendelser.

Ole Nielsen til Ulla Christensen. Med hensyn til udsendelse af den skriftlige beretning, vil ønsket blive overvejet.

Herefter blev organisationsbestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

 
4: Godkendelse af årsregnskab for 2011
Ole Nielsen gennemgår regnskabet, og har udvalgt nogle poster i regnskabet, som erfaringsmæssigt er de punkter, der er interesse for.

Mødeudgifter og kontingenter - her er resultatet kr. 927.523 mod budgetteret kr. 867.000.

Udgifterne dækker bl.a. interne/externe møder, reception til jubilæum, telefongodtgørelse, kurser og rejseudgifter til bestyrelse, gaver samt tilskud til afdelingers jubilæer m.m.

Hvert 2. år er bestyrelsen på studietur, og i 2011 gik turen til Amsterdam. Turen gav meget inspiration, specielt set i relation til Himmerlands mange renoveringer. I Amsterdam er der meget store boligområder, der gennem de sidste 30 år har gennemgået anselige renoveringer.

Personaleudgifter, kto. 511.010 lønninger - her er udgiften kr. 13.995 mio., så en meget lille difference i forholdet til budgettet.

I personaleudgifterne er medregnet løn til 2 i flexjob, og en del af denne lønudgift har vi modtaget refusion for.

I de afdelinger hvor der er sikkerhedsrepræsentanter ansat, betaler organisationen løn til sikkerhedsrepræsentanterne, når de er ude i "marken" og udføre sikkerhedsarbejde. Det samme er gældende for ejendomsfunktionærernes tillidsmand, der ligeledes bliver "købt fri" i de timer, der bruges på tillidsmandsarbejde.

Renteudgifter, kto. 532 - det store beløb kr. 10.949 mio. skyldes, at fordelingen af renter til afdelingerne står på denne konto.

Ekstraordinære udgifter, kto. 541 - her er resultatet kr. 2.326 mio. I beløbet er bl.a. indeholdt udgifter til synlighedskampagne på kr. 986.161 samt udgifter til studieboliger i Kildeparken på kr. 519.915. For at begrænse udlejningsproblemerne i Kildeparken, er store lejligheder blevet opdelt til studieboliger.
Samtlige beløb dækkes via dispositionsfonden.

Lovmæssige gebyrer, kto. 602 - har givet en indtægt på kr. 2.391 mio. mod et budget på 1.5 mio. Den store indtægt skyldes, de mange ventelistegebyrer der bliver indbetalt efter indførelsen af de nye udlejningsregler. Ligeledes er antallet af indmeldelser stigende.

Renteindtægter, kto. 603 - kr. 12.688 mio. mod budgetteret kr. 8.571 mio. Beløbet er inkl. realiserede kursgevinster fra obligationer.

Med hensyn til afkast på formueforvaltningen er det lykkedes at opnå 3,4% i afkast - et fint resultat i disse tider!

Fordeling af udgifter:
Personaleudgifter 38%
Administrationsudgifter 14%
Tilskud til afdelinger 5%
Renteudgifter 26%
Ekstraordinære udgifter 6%
Bestyrelse og møder 3%
Overskud 8%


Fordelingen af indtægter:
Administrationsbidrag 40%
Lovmæssige gebyrer 6%
Renteindtægter 30%
Ekstraordinære indtægter 6%
Byggesagshonorar 18%

Udlån til afdelinger, kto 714 - kr. 883.326. Beløbet dækker lån til P-pladser afd. 33 samt lån vedr. byggeskader til afd. 60.
Der ydes fortsat lån til afdelingerne, men der er lavet en lille ændring, så hvis en afdeling der har fået lån af dispositionsfonden senere viser sig at generere et overskud, skal overskuddet afdrages på gælden.

Indskud i Landsbyggefonden - 38 mio., som primært består af indestå-ende på trækningsretskontoen. Det er den konto hvor afdelingerne - via organisationsbestyrelsen - kan søge midler fra trækningsretten til udførelse af specielle arbejder i afdelingen, for det meste for at imødegå udlejningsvanskeligheder.

Værdipapirer kto. 731 - Formueforvaltningen er fordelt med:
? kr. 63.763 mio. i Alm. Brand Børs depot
? kr. 69.054 mio. i Nørresundby Bank.Børs depot
? kr. 10.625 mio. i Alm. Brand Børs, Aktieobligation
? kr. 10.880 mio. i Henton, Aktieobligation

Dispositionsfonden. Indestående kr. 89.7 mio. Der er bl.a. udbetalt kr. 1.876 mio. til tab ved lejeledighed i 2011 - en katastrofal udvikling!

Regnskabet udviser et overskud på kr. 3.457 mio. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Børge Juul, afd.53. Hvorfor er der den store afvigelse mellem regnskab og det budgetterede for kto. 603 renteindtægter værdipapirer?

Ole Nielsen til Børge Juul. Vi har været for optimistiske, tiden er ikke til geninvestering i værdipapirer. Man skal se på totalen, og se det samlede afkast.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
5: Indkomne forslag
Palle Nielsen, afd. 3 har fremsendt forslag vedr. bestyrelsessammensætning.

Peter Anker oplyser, at der ikke kan stemmes om det indkomne forslag, da alle der er valgt til repræsentantskabet er valgbare til samtlige tillidsposter i Himmerland, men han opfordrer til, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer, at man ser på, hvem der sidder i organisationsbestyrelsen i forvejen.

 
6: Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg er: Ib Fruensgaard - afd. 10/Otte Rudsgade
Ib B. Nielsen - afd. 35/Runddyssen
Henrik Møller - afd. 36/Runddyssen
Ester Christiansen - afd. 70/Liselund

Alle 4 kandidater bliver genvalgt.

 
7: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Forslået og valgt blev:
Line Sørensen, afd. 23 1. suppleant
Hanne Stenbakken, afd. 46 2. suppleant
Torben Nielsen, afd. 3 3. suppleant

 
8: Valg af revisor
Organisationsbestyrelsen anbefaler genvalg.
Deloitte genvælges.

 
9: Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Peter Anker afslutter mødet, og takker for en god stemning.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger