Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde 18. november 2021

retur
 
1:Velkomst ved formand Tina Ochsendorf
Formand Tina Ochsendorfbød velkommen til repræsentantskabet og øvrige deltagere.

 
2: Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet
Repræsentantskabet godkendte mødets forretningsorden. .

 
3: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog advokat Stephan Muurholm som mødets dirigent. Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Stephan Muurholm konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet (Corona situationen taget i betragtning) samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af:
Revisor Lars Birner Sørensen
Line Kjærsgaard afd. 52
Elin Jensen afd. 16

 
4: Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2020
Tina Ochsendorf aflagde mundtlig beretning og nævnte herunder nogle af årets mange tiltag og begivenheder samt Corona situationen, og dens store indvirkning i hverdagen.
Trods Corona var der gjort noget for beboerne i årets løb, men på afstand, og man havde holdt sammen og passet på hinanden.
Omtalte også de mange renoveringsprojekter og nybyggerier. Det har været et spændende år med mange udfordringer, og nu ses der fremad mod 2022.
Sluttede med at takke alle beboerdemokrater samt ansatte for det forløbne år.
Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabet som bilag.
Herefter overgav dirigenten beretningen til debat.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra repræsentantskabet, og organisationsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 
5: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2020
Årsregnskabet var udsendt til repræsentantskabet sammen med dagsorden.
Ole Nielsen gennemgik regnskabet, og havde udvalgt nogle poster, som erfaringsmæssigt var de punkter, der var interesse for.
Der var få spørgsmål - bl.a. om størrelsen på byggesagshonorar, som Ole Nielsen kunne oplyse typisk var 1 ½% både på renoveringssager og nybyggeri.
Der blev spurgt om der var problemer med dispositionsfonden. Til dette kunne Ole Nielsen oplyse, at der ikke var problemer, men lovmæssigt er det bestemt, hvor stort et beløb der skal være henlagt i dispositionsfonden pr. bolig. Dette beløb er vi kommet under, så derfor er vi igen begyndt med indbetalinger til dispositionsfonden.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 
6: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
Ole Nielsen gennemgik nogle af de punkter og nøgletal, der som oftest er interesse for i repræsentantskabet. Budgettet var udsendt til deltagerne.
Der blev spurgt, hvorfor elpriserne er lavere budgetteret i 2022 end i 2021. ON forklarede, at dette bl.a. skyldes en større effekt af opsatte solpaneler på byggeriet i Rendsburggade.
Ligeledes forklarede Ole Nielsen om Himmerlands Kunstforening for personalet.
Budgettet for 2022 blev enstemmigt godkendt.

 
7: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag udover forslaget i pkt. 11.

 
8: Valg af formand for organisations bestyrelsen
Foreslået og valgt blev Tina Ochsendorf - afd. 19.

 
9: Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen
På valg var: Agnete Funder Nielsen - afd. 12 (50)
Kristinn Kristinsson - afd. 70 ( 42) 
Sofie W. Broch - afd. 3 (70)

Der blev yderligere foreslået 4 kandidater:
Morten Olesen - afd. 50 (21) 
Michael Gregersen- afd. 35 (20) 
Janette Lemus - afd. 52 (13) 
Kristoffer T. Pedersen - afd. 8 (12)
Tallet i() er antal opnåede stemmer.

Valgt blev: 
Agnete Funder Nielsen - afd. 12
Kristinn Kristinsson - afd. 70 
Sofie W. Broch - afd. 3

Himmerlands organisations bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Tina Ochsendorf - formand
Agnete Funder Nielsen - næstformand (konstitueret efter mødet)
 
Simon Espersen - bestyrelsesmedlem
Sofie W. Broch - bestyrelsesmedlem
Tina Buus - bestyrelsesmedlem
Palle Mørch - bestyrelsesmedlem
Erik Bossen Simonsen - bestyrelsesmedlem
Kristinn Kristinsson - bestyrelsesmedlem
Kim Bech Hillgren - medarbejderrepræsentant

 
10: Valg af 3 suppleanter til organisationsbestyrelsen
Der blev foreslået 9 kandidater:
Finn Thomsen - afd. 22 (22) 
Janette Lemus - afd. 52 (19) 
Jens Peter Andersen- afd. 52 (16) 
Sara Fayed-afd. 22 (61)
Ulla Jilrgens - afd. 89 (25)
Morten Olesen - afd. 50 (31)
Knud-Erik Engkjær-Petersen - afd. 71 (17) 
Michael Gregersen- afd. 35 (23) 
Leif Nielsen- afd. 46 (17)

Tallet i() er antal opnåede stemmer. 
Valgt blev: Sara Fayed - afd. 22 - 1. suppleant
Morten Olesen- afd. 50 - 2. suppleant
Ulla Jilrgens - afd. 89 - 3. suppleant

 
11: Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer
Ole Nielsen redegjorde for forslaget til vedtægtsændringen. Himmerland har mange Microsoft licenser, og momsen kan spares hos Microsoft, hvis der står i vedtægterne, at Himmerland er non-profit.
Der var tilslutning til vedtægtsændringen i forsamlingen, men da der til mødet ikke var deltagelse af 2/3 af de stemmeberettigede repræsentantskabs-medlemmer, kunne vedtægtsændringen ikke besluttes den 18. november.
De fremmødte stemmeberettigede stemte enstemmigt for vedtægtsændringen. Der bliver indkaldt til et nyt møde indenfor 14 dage - med dette ene punkt. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
(Mødet blev afholdt den 25. november, hvor vedtægtsændringen blev godkendt.)

 
12: Godkendelse af fusion med Mariager Andelsboligforening
Ole Nielsen forklarede baggrunden for fusion med Mariager Andelsbolig-forening, som Himmerland har administreret gennem de sidste 6 år. 
Repræsentantskabet besluttede herefter enstemmigt, at Mariager Andelsboligforening fusionerer med Himmerland pr. 1. juli 2022.

 
13: Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.

 
14: Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål/kommentarer - bl.a. om lejere ud i fremtiden bliver ved med at have råd til at bo i vore boliger, nu det meste er ved at være renoveret. 
Ole Nielsen kunne oplyse, at man gjorde sig overvejelser om fremtiden, men en huslejestigning kan ikke undgås i en større renovering. Himmerland vil blive ved med at have boliger til en rimelig husleje, og man har fokus på at bygge mindre boliger, som derved bliver billigere.
Der var forespørgsel på en velkomstfolder til nye bestyrelsesmedlemmer. Til dette kunne Tina Ochsendorf oplyse, at ideen bliver taget til efterretning.
Der var en kommentar om, hvordan man sikrer en fortsat udvikling af beboerdemokratiet, så det bliver et nærdemokrati. Ligeledes var der et ønske om mere information om beslutninger, der bliver truffet i organisationen.
Ole Nielsen forklarede om ændringerne af driftsområderne, da enkelte områder tidligere har været for store. Med ændringen får man en tættere kontakt til varmemesteren.
Ønsket om mere information blev taget til efterretning af Ole Nielsen og Tina Ochsendorf.
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Tina Ochsendorf takkede ligeledes for mødet og meddelte, at man fremover vil være meget opmærksom på, at informationer om nye bestyrelsesmedlemmer bliver registreret i systemet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger