Gå til Indhold

Repræsentantskabsmøde 15. november 2012

retur
 
1: Velkomst v/ formand Peter Anker
Formand Peter Anker bød velkommen til repræsentantskabet og medarbejdere.

Det har været et travlt efterår, med meget fokus omkring renoveringer og nybyggeri. Der har været fejret flere 1. spadestik og rejsegilder, og dette vil fortsætte ind i det nye år. I det hele taget er "huset" præget af stor travlhed, og Peter Anker ville i den anledning rette en stor tak til personalet for indsatsen.

Peter Anker påtog sig rollen som dirigent, og gav herefter ordet til Ole Nielsen for dagsordenens pkt. 2.

 
2: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013
Ole Nielsen gennemgår nogle af de punkter, som der oftest er interesse for i repræsentantskabet. Grundlaget for budgettet er udsendt til deltagerne.

Administrationsbidrag
Administrationsbidraget er uændret for 5. år i træk - kr. 2.782.00 pr. lejemål. (Landsgennemsnittet er kr. 3.820,00 pr. lejemål).

Mødeudgifter konto 502
Der er i budgettet afsat kr. 1.186.000, hvilket er en stigning i forhold til sidste års budget.

Der er ikke afsat noget beløb til messeudgifter for 2013, og da det er 3. år i træk, vil posten ikke fremkomme næste år.

Der er afsat samme beløb til temamøder som i 2012 - kr. 130.000. Udgiften for temamødet/ weekendopholdet i 2012 oversteg klart budgettet, og organisationsbestyrelsen har besluttet, at den slags arrangementer fremover skal fordeles på afdelingerne.

Udgifter til gaver på kr. 100.000 dækker ikke alene vin gaver, men også det tilskud der gives, når en afdeling har jubilæum.
Til rejseudgifter for bestyrelsen er afsat kr. 300.000, et noget større beløb end for 2012. Det er kun hvert 2. år organisationsbestyrelsen tager på inspirations tur, og turen for 2013 går til Lyon. Lyon er valgt ud fra, at det var en af de første byer, der opførte kæmpe betonbyggerier.

Refusion af formandstimer er sat til kr. 0, da Peter Anker pr. 1. januar 2012 gik på efterløn. Indtil da, er Peter Anker blevet "købt fri" fra sit arbejde hos Aalborg Kommune et antal timer om året, da mange møder foregår i arbejdstiden. Posten vil ikke fremkomme næste år.

Personaleudgifter konto 511
Stigningen i lønninger er ganske begrænset, hvilket bl.a. skyldes den meget lave overenskomstmæssige stigning i 2012. Der vil komme enkelte nyansættelser i administrationen, da Himmerland får brug for øget bemanding i takt med flere opgaver og nye projekters igangsætning.

En del af beløbet i refusion af syge- og dagpenge skyldes bl.a., at der er to i flexjob i administrationen.

Der er i budgettet afsat kr. 0 til hensættelse til fratrædelsesordning. En ordning Himmerland har overtaget fra Boligkontorets tid - gældende for daværende ansatte, og nyansatte frem til 1. januar 2006.
Ordningen er ikke længere tidssvarende, så der er forhandlet en aftale med personalet om at komme ud af ordningen.

Kontorhold konto 513
Udgiften til annoncering er stadig stigende, og Himmerland har et ret stort annoncebudget. Heldigvis kan man under posten ordinære indtægter, gebyrer se, at annonceringen har effekt!

På posten juridisk assistance er budgetteret med en stigning på kr. 30.000 i forhold til budgettet 2012. Denne assistance er nødvendig både i forbindelse med udsættelsessager samt andre sager.

Hovedårsagen til stigning på kontoen porto og gebyrer skyldes klart gebyrer. I takt med at portoen falder - stiger gebyrerne!

Ordinære indtægter

Lovmæssige gebyrer konto 602
Der er en forventet indtægt på kr. 2.006.000 på gebyrer i 2013.

Antallet af fraflytninger er desværre let stigende. Allerede først i november i år er antallet af fraflytninger oppe på 1046 mod 1042 for hele året 2011.

Der forventes en stigning i ventelistegebyrer i 2013. Grundet den megen annoncering er Himmerland meget synlig, hvilket betyder, at mange vil skrives op til en bolig i Himmerland.
Med hensyn til gebyret for straksudlejning har organisationsbestyrelsen valgt, at droppe dette gebyr fremover. Straksudlejningsgebyr var et gebyr fraflytteren betalte for ekstra hurtig udlejning. Nu bliver alle opsagte lejligheder udlejet på lige vilkår.

Renteindtægter konto 603
Der forventes et lille fald i nettorenteindtægterne i forhold til 2012. Tallene vises uden kursreguleringer.

Byggesagshonorar konto 606
Grundet de store renoveringer samt nye projekter der er og skal igangsættes, forventes en stigning i byggesagshonoraret.

Peter Anker overgiver herefter budgettet til debat.

Ulla Christensen, afd. 8 - Det blev nævnt, at den tidligere fratrædelsesaftale for en del af personalet er blevet forhandlet med henblik på, at ordningen ophører - hvad har personalet fået i stedet for?

Konto 533 - "henlæggelse til dispositionsfond og arbejdskapital" - hvad er arbejdskapital?

Ole Nielsen - Med hensyn til fratrædelsesaftalen har man lavet et tilbud til den enkelte medarbejder ud fra en udregning om, hvor mange år vedkommende har været ansat i dag, samt hvor mange år det vil vare til vedkommende bliver 60 år, og vil kunne få det fulde beløb. Alle der er omfattet af ordningen har fået valget mellem det tilbudte beløb eller at blive i ordningen. Kun 1 ud af 14 ansatte har ønsket at blive i ordningen.

Dispositionsfonden bidrager Himmerland pligtmæssigt til, hvorimod henlæggelse til arbejds-kapital giver mulighed for at foretage en lille opsparing i regnskabet, så der er til eventuelle ekstraordinære udgifter i administrationen.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 
3: Eventuelt
Steen Admiralshøj, afd. 7 kunne godt tænke sig, at repræsentantskabsmødet først blev afholdt kl.18.00, da det var problematisk med kl. 17.00, når man også skulle hjem fra arbejde. Peter Anker kunne meddele, at forslaget blev taget med i overvejelserne næste år.

Herefter takker Peter Anker for tilslutningen samt god ro og orden og afslutter mødet.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger