Gå til Indhold

Torsdag den 30. maj 2013 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 04. april 2013
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat og årsregnskab v. Deloitte

Regnskabet udviser et overskud på kr. 295.490. Budgettet for 2012 viste balance.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Resultatet er påvirket af mindre overskridelser på udgiftskontiene 502.
Temamøder er i 2012 fuldt ud betalt af boligorganisationen, hvilket ændres fremover, hvor afdelingerne kommer til at bære en del af udgiften.
Endvidere har der været køb af Ipads til bestyrelsen.

Vedr. personaleudgifter er udgiften til løn og pension som forudsat i budgettet.

Kontorholdsudgifter, konto 513, er igen belastet af meget store gebyrer primært til Nets.

Nettorenteindtægten har næsten været som budgetteret. Den opnåede gennemsnitsrente blev 2,87 %.

Der er i 2012 indtægtsført større byggesagshonorarer end budgetteret for at udjævne indtægterne henover årene

Beslutning:
BJ gennemgik og kommenterede de enkelte poster i Regnskab 2012.

Regnskab 2012 enstemmigt godkendt

Oversigt vedr. afdelingernes over-/underskud blev udleveret.

Protokollat blev udleveret og gennemgået af BJ.


 
3: Redegørelse fra styringsdialogmøde med Aalborg Kommune
Sagsfremstilling.
Den 18. april 2013, deltog Peter Anker og Ole Nielsen i det årlige styringsdialogmøde med Aalborg Kommune.
Mødet gave ikke anledning til "blinkende lamper" eller andet.

Beslutning.
PA/ON kommenterede den fremsendte redegørelse.
Styringsdialogen med Aalborg Kommune lever, efter vores opfattelse, ikke op til lovens intentioner, da de politiske beslutningstagere ikke er repræsenteret ved dialogmøderne.
OB tog redegørelsen til efterretning.

 
4: Ansøgninger

a) Afdeling 7.
I forbindelse med opstemning af en kloak, grundet en tilstoppet højtvandslukke, er det nødvendigt at reetablere et fællesrum samt manøvrerum. Den forventede pris hertil er anslået til kr. 50.000.

Afdelingens økonomi, der er trængt, vil ikke kunne bære denne udgift, hvilket vil medføre yderligere huslejestigning.


Beslutning.
Ansøgning imødekommet.b) Afdeling 42.
I forlængelse af vinduesudskiftning i 2008 er der konstateret kondensproblemer p.g.a. den måde som vinduerne er konstrueret. Det har ikke været muligt at fastholde en reklamation, da vinduerne overholder gældende krav til vinduesproduktion, dog har vinduesleverandøren Ideal Combi valgt at bidrage med et tilskud på kr. 300.000 til udskiftningen.

Udskiftningen, der forventes at andrage kr. 600.000 vil ske i sammenhæng med udskiftning af terrassepartier kr. 4.600.000 som der ansøges om via trækningsretten.

Se i øvrigt breve fra projektleder Jesper Futtrup samt inspektør Mikael Jacobsen.

Beslutning.
KSS - påpegede i forbindelse med dette punkt, at andre afdelinger selv har betalt for lignende arbejder. KSS opfordrede administrationen til at tage en snak med afdelingsbestyrelsen, idet denne - efter KSS's opfattelse - ikke er særligt engageret i afdelingens trivsel. Med baggrund i disse kommentarer besluttede organisationsbestyrelsen at imødekomme ansøgningen.


 
5: Orientering

PA:
Afholdte møder
12.05.2013 - Møde i Aalborgbo, hvor PA oplyste, at Himmerland ikke deltager i den fælles opnotering
06.06.2013 - Repræsentantskabsmøde i BL
22.06.2013-23.06.13 - Bestyrelseskonferemce BL, Nyborg Strand


IF:
ANTV
Repræsentantskabsmøde, hvor der blev diskuteret priser - på niveau med Bredbånd Nord


ON:
11.06.2013 - invitation fra Galleri Wolfsen - gavlmalerier


Øvrigt:
Det planlagte OB-møde - 21.06.2013 - ændres til den 19.06.2013 - kl. 17.00 (konstituering)
PA - fortsætter i phd-projektet, indtil det er afsluttet 
6: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger