Gå til Indhold

Torsdag den 26. april 2012 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 21. marts 2012
Referat godkendt.

 
2: Afdelingers indfrielse af lån fra dispositionsfonden
 I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaberne 2011 for afdelingerne, har vi konstateret, at afdeling 60/Egholm    Færgevej, i kraft af tilbagebetalt ejendomsskat fra tidligere år, har haft et resterende overskud.
Efter dækning af underskudssaldo, kunne ske indfrielse af lån bevilget af dispositionsfonden til vindgips. I afdelingsregnskabet er lånet afdraget som tidligere år og dermed lig med det oprindeligt bevilgede.

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at overskuddet efter reglerne skal overføres til resultatkontoen og indtægtsføres over 3 år. Afdelingen har haft evnen, men ikke viljen til indfrielse af lånet selvom vi anbefalede denne løsning.

Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vedtager, at afdelinger helt eller delvis skal indfri bevilgede lån hvis afdelingerne ekstraordinært har haft indtægter, der bevirker et overskud der ikke skal anvendes til dækning af underskudssaldo. Ovennævnte skal være gældende for de lån, som fremadrettet måtte ydes fra dispositionsfonden (ændret praksis indarbejdes i lånebetingelserne).

Beslutning:                                                                                                                                                                         Indstilling enstemmigt godkendt m. flg. bemærkning:

Sidste sætning i indstilling ændres til:
Ovennævnte skal være gældende for de lån, som måtte ydes fra dispositionsfonden (ændret praksis indarbejdes i lånebetingelserne).                                                                                                                      

 


 
3: Fraflytningsgebyr v. ekspresgenudlejning
I fortsættelse af beslutning, truffet på OB-møde den 15. marts 2007, har vi indtil dato opkrævet kr. 300,00 i fraflytningsgebyr.
Gebyret opkræves i de tilfælde, hvor boliger bliver genudlejet inden opsigelsesfristens udløb.
I 2003 afsagde Højesteret en dom, hvoraf fremgik, at fraflytningsgebyr kun kan opkræves, hvis det dokumenteres, at der i forbindelse med ekspresudlejning opstår ekstraudgifter.
I 2008 udarbejdede  Revisionsfirmaet Deloitte en beregning, som sandsynliggjorde, at merudgiften v. ekspresudlejning udgjorde 521,61.

Indstilling:                                                                                                                                                                Indenfor de seneste 3 år, har indtægterne v.flyttegebyrer været markant faldende. Derfor indstilles, at der ikke fremadrettet opkræves flyttegebyr.

Beslutning:                                                                                                                                                       Indstilling enstemmigt godkendt.                                                                                                          


 
4: Ansøgninger
1:
Fra afdeling 7/Tornstedsgade og Hadsundvej er modtaget ansøgning om midler fra dispositionsfonden.
Ansøgningen omhandler udgifter på ca. kr.65.000,- til udbedring af problemer med afløb i badeværelse ? grundet bagfald på kloakker under gulvene i badeværelse og entre.

Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen imødekommer ovennævnte ansøgning.

Beslutning.
Indstilling enstemmigt godkendt.

2:
I forbindelse med bygningsrenoveringen i afdeling 14/Golfparken, mangler der udbedring af 2 væsentlige opgaver. Ventilationen i afdelingen er mangelfuld og der er problemer med bortledning af overfladevand fra terræn. Den samlede udgift er anslået til kr. 5.350.000, hvoraf afdelingen selv har mulighed for at bære en udgift på kr. 2.025.000. Der ansøges derfor om tilskud fra dispositionsfonden på kr. 3.325.000.

Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen imødekommer ansøgningen.


Beslutning:
Indstilling enstemmigt godkendt.


 
5: Renoveringsfinanciering afd. 15/Charlottehøj
Som en del af afdelingens renoveringsfinanciering, er det som bekendt, en forudsætning, at dispositionsfonden bidrager hertil.

Dispositionsfondens andel andrager - kr. 840.000,00.

Indstilling:
Det indstilles, at OB godkender, at der fra dispositionsfonden disponeres kr. 840.000,00 til medfinansiering af renoveringen i afd. 15.


Beslutning:
Indstilling enstemmigt godkendt.

 
6: Digitalisering af bygninger og boliger
I første halvår 2012, implementeres ny hjemmeside. Fokuspunkter er betjeningsvenlig og hurtigt adgang til relevante oplysninger. Vi har ligeledes igangsat nye fotos af afdelinger, organisationsbestyrelse og personale. Vi har fravalgt indendørs foto af vore boliger, idet vi må konstatere at disse, i mange tilfælde, har en meget dårlig kvalitet.

Fremover vil det blive muligt at visualisere boligerne i 3D tegninger på hjemmesiden, ligesom en grundig opmåling og registrering af vore boliger indgår i løsningen. Fra 2013 er det lovmæssigt et krav, at udlevere energirapporter i f. m. genudlejning af vore boliger. Dette indgår ligeledes i løsningen, dog skal rapporterne udarbejdes af en energikonsulent.
Løsningen er naturligvis fuld integreret med syns- og administrationssystem. Det vil således fremover blive muligt at udskrive tilbuds og mængdelister i f. m. samlede udbud af eksempelvis malerarbejde.

Løsningsforslag/faseopdeling/prisoverslag m.v.forelagt OB.

Beslutning:                                                                                                                                                          Forslag m.v. enstemmigt godkendt
 


 
7: Status nybyggeri/renoveringer
ON - gennemgik og kommenterede de enkelte opgaver.

 
8: Orientering
 
PA:
Indhold til årsberetning 2011
Forslag til beretningens indhold, bedes sendt til PA, snarest muligt

Flytning af næste møde
Næste OB-møde ændres til ? onsdag den 23. maj 2012 - kl. 16.00

Div. møder
22. maj 2012 - tur til Folketinget, hvor Preben Bang Henriksen vil være guide.
Rejsetider m.v. følger.

PA/ON har sammen med styregruppen omkring Sundheds- og Kvartershuset deltaget i en studietur til Bergen.

PA/LA/ON - har deltaget i konference, arrangeret af Aalborg Kommune - "Rum i vidensbyen".
Omhandlede branding af Aalborg som universitetsby, fastholdelse af unge efter endt uddannelse m.v.

PA/ON - møde med BRF - bl.a. vedr. kriterier for kreditvurdering.

PA - stiller forslag om, at der i efteråret afholdes et temamøde vedr. ?passivhuse?, da det er et område med store fremtidsperspektiver.

IF:
ANTV
Der bliver ny mulighed for Web-Tv

ON:
Teknik- & Miljøudvalgets indstilling vedr. afd. 70 - jf. bilag
Indstilling enstemmigt godkendt.

 

 
9: Eventuelt
-

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger