Gå til Indhold

Torsdag den 24. november 2012 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 06. oktober 2011.
Referat godkendt uden bemærkninger.

PA: - Mødets dagsorden foreslås udvidet med et punkt 2A - "Ansøgning fra afd. 46 - Comfort House".                                -  Enstemmigt godkendt.                                             


 
2: Kunstprojekt i Sundheds- og Kvartershuset
I forbindelse med etablering af Sundheds- og Kvartershuset har PA arbejdet med et forslag til indkøb af kunst til huset.  PA præsenterede forslag og budget - ca. kr. 72.000,00.

Beslutning:                                                                                                                                                               Der kan arbejdes videre med forslaget - forudsat projektet finansieres via bidrag fra fonde og lign.            Når der er klarhed over finansieringen, forlægges sagen til endelig behandling i OB.

 


 
2A: Ansøgning fra afd. 46 - Comfort House.
I forbindelse med gennemgang af afdelingens tekniske installationer, er det konstateret, at udstøbning af mellemrum mellem dækelementer og badekabiner mangler.
Udstøbningen skal sikre at der opnås den størst mulige sikkerhed for at der ikke kan ske brandsmitte mellem lejemål og installationsskakt..
Ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard A/S har gennemgået forholdene og anbefaler at udstøbningen skal foretages.

Da afdelingens økonomi ikke tillader udbedringen ansøges der om midler fra dispositionsfonden.
Samlet udgift til udbedring vil andrage ca. 140.000,- kr.

Beslutning:                                                                                                                                                      Ansøgning enstemmigt imødekommet


 
3: Regnskabsaflæggelse fra aktivitetsudvalg
Til sikring af korrekt afregning fra div. aktivitetsudvalg, foreslår administrationen udarbejdet nye instrukser til brug ved afregning af arrangementer afholdt af aktivitetsudvalg.

Beslutning:                                                                                                                                                               Der udarbejdes skærpede rutiner, vejledning og afregningsskema til brug ved afregning af div. arrangementer.


 
4: Status nybyggeri/renoveringsprojekter
ON gennemgik og kommenterede de enkelte projekter

 
5: Temadag/weekendseminar 2012
På formandsmødet den 10. oktober 2011, blev fremsat ønske om afholdelse af et weekendseminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Et arrangement, hvor der skal være stort fagligt indhold, god tid til drøftelse/debat.

Emnet blev igen forelagt og drøftet på repræsentantskabsmødet den 10. november 2011. Her blev der vist meget stor forhåndsinteresse for et sådan arrangement.

Beslutning:                                                                                                                                                     Weekendseminar afholdes den 3./4. marts 2012 på Comwell Rebild Bakker.
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ansatte inviteres.
Administrationen arbejder videre med planlægningen.


 
6: Orientering
PA:
- Afholdte møder
PA/ON har deltaget i dialogmøde med Aa.K.
Aa.K. var udelukkende repræsenteret af embedsmænd. Kritisabelt, at beslutningstagerne/politikerne ikke
deltager i dialogmøderne. Mødet forløb som forventet!


PA - gav referat fra møde i styregruppemøde vedr. Sundheds- og Kvartershuset


PA/ON har deltaget i SFI konference.


Møde afholdt I udvalg, nedsat af rådmand Thomas Kastrup Larsen, til lancering, markedsføring af
Campus Aalborg.


- Årsplan 2012.
Den lovede årsplan skal udsendes til afdelingsbestyrelserne senest den 1.12.2011.
Til færdiggørelse af Årsplan 2012 mangler OB`s fordeling af beboermøderne.
PA foreslog, at OB på mødet fordelte møderne mellem sig.
Mødeplan udleveret.
Møderne blev herefter fordelt mellem de enkelte OB-medlemmer.


 
8: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger