Gå til Indhold

Torsdag den 24. marts 2011 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 17. februar 2011
Referat godkendt uden bemærkninger 

 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat
ON/JS gennemgik og kommenterede revisionsprotokollatet. 

Deloitte påpeger et par arbejdsrutiner, som af sikkerhedsmæssige årsager bør ændres. ON kunne oplyse, at dette allerede er sket.

En enig bestyrelse godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.


 
3: Sundheds- og kvarterhuset
Licitationen er vel overstået. Prismæssigt en smule under det budgetterede. Styregruppen har udvalgt vinderprojektet. 85% af lokalerne er udlejet. Nedrivning af 3 blokke på Fyrkildevej påbegyndes primo april 2011.

 
4: Projekt Årsplan
PA/ON gennemgik og redegjorde for formålet/brugen af planen. Optimerer planlægning, styring og overblik vedr. de årlige tilbagevendende "begivenheder" i afdelingerne. Et godt arbejdsredskab for såvel administration, afdelingsbestyrelse og varmemester. Stor tilfredshed med, at økonomikonsulenterne - fremadrettet - deltager i tilstandsvurderingerne. Årsplanen præsenteres på formandsmødet den 4.4.2011.

Forslag til Årsplan enstemmigt godkendt.


 
5: Videoovervågning
OB godkendte de retningslinjer, som skal opfyldes ved evt. installation af videoovervågning i afdelingerne.

 
6: Beboernes ren-/vedligeholdelsespligt - udearealer
ON gennemgik oplæg til ny procedure for tilsyn med beboernes ren- og vedligeholdelsespligt vedr. have- og gangarealer. Varmemestre og inspektører pålægges øget tilsyn med beboernes udearealer, således vi sikrer, at de kontraktlige forpligtelser efterleves. Afdelingsbestyrelserne fortsætter deres havevandringer som hidtil. 

Afdelingens varmemester deltager i min. 1 årlig havevandring, hvor standarden/niveauet afklares/fastlægges.

Opstramningen har vist sig nødvendig, da kommende beboere stiller store krav til udearealernes standard.

 Forslaget enstemmigt vedtaget. Præsenteres på formandsmødet den 4.4.2011.


 
7: Status nybyggerier/renoveringer
ON gav en status vedr. de enkelte projekter. Ingen væsentlige ændringer/tiltag i forhold til sidste OB-møde.

 
8: Ansøgninger
Afd. 15 - Charlottehøj - har ansøgt om tilskud fra dispositionsfonden, til dækning af afdelingens andel af hjemfaldsklausulen. Afdelingens bidrag til frikøbsordningen andrager kr. 183.705,00. En enig bestyrelse bevilgede tilskuddet.

 
9: Siden sidst
 Almene Boligdag - 2.-3. september 2011.  Vi deltager med en workshop omhandlende Kildeparken 2020.

 
10: Orientering
Afholdte møder (PA) 

21.03.2011 - møde i boligudvalget, hvor der blev orienteret om projekterne i 9220, Skelagervej og Løvvangen.

Boligplacering af hjemløse blev ligeledes drøftet. Kommunen har brug for ca. 20-30 boliger til dette formål. 

Kommende møder (PA)

04.04.2011 -  formandsmøde

18.04.2011 - besøg hos Miele

27.04.2011 - repræsentantskabsmøde i DKF

Synlighedskampagne (ON)

Vores grønne bus får premiere den 2.4.2011, i forbindelse med biografpremieren i Kennedy Arkaden

Ansøgning/puljemidler (ON)

Socialministeriet har imødekommet vores ansøgning om midler til initiativer, som kan forbygge udsættelser af beboere, der ikke kan betale deres husleje. Bevillingen er på ca. kr. 1,8 mill., fordelt over en 4-årig periode.            


 
11: Eventuelt
OB fik aftalt, hvem der deltager i de enkelte  beboermøder/ maj 2011.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger