Gå til Indhold

Torsdag den 15. oktober 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 06. august 2015

Referat godkendt.

EJ: Ønsker flg. punkt tilføjet dagsordenen:

Punkt 8a - Afrapportering fra beboermøderne

I OB var der enighed om nedennævnte tilføjelse til dagsordenen:


 
2: Budget for 2016

JS og ON gennemgik og kommenterede de enkelte poster i Budget 2016.

 Administrationsbidraget for 2016 fastholdes uændret. for 7. år i træk.

Beslutning:

Budget 2016, enstemmigt godkendt.


 
3: Vedtægtsændring - repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling:
Som besluttet på sidste OB-møde, skulle administrationen udarbejde forslag til vedtægtsændring, vedr. skriftlig kandidatopstilling v. valg til organisationsbestyrelsen.

Nuværende ordlyd:
§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationsbestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 8, stk. 1.


Forslag til fremtidig ordlyd:
§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder valg til organisationsbestyrelsen, skal være indsendt til Himmerlands administrationskontor, senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 8, stk. 1.


Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB drøfter/vedtager den foreslåede vedtægtsændring, som herefter kan fremsendes til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 12. november 2015.

Beslutning:
Forslaget vedtaget med 8 stemmer for og 1 imod.


 
4: Formandsmøde

Sagsfremstilling:
Der er, som besluttet, indkaldt til formandsmøde - torsdag den 29. oktober 2015 - kl. 17.00.

Mødets dagsorden:
1. Velkomst v. formand Ib Fruensgaard
2. Nye projekter v. direktør Ole Nielsen/byggeteknisk chef Michael Knudsen
3. Driftsoptimering v. direktør Ole Nielsen
4. Bestyrelses-WEB v. it-konsulent Thomas Jeppesen
4. Orientering
5. Nyt fra afdelingerne
6. Eventuelt

Beslutning:                                                                                                                                                                        Tilføjelse til dagsordenens - Punkt 4 - Orientering. ON giver her en status på vores markedsføring


 
5: AKU

Sagsfremstilling:
Gennem den senere tid har det vist sig, at der er forskellige holdninger/planer - såvel kommunalt som blandt andre boligorganisationer - omkring AKU`s fremtidige/fortsatte eksistens.

IF:
Det har vist sig, at Aalborg Kommune. i budgettet for 2016 har fjernet tilskuddet til AKU.
Dette er sket uden orientering til AKU`s bestyrelse.

Aalborg Kommune vil indkalde boligorganisationerne til et møde om sagen, ligesom der er repræsentantskabsmøde i AKU, den 03.11.2015.

Beslutning:
Vi afventer resultaterne af ovennævnte møder.


 
6: Ansøgninger

Sagsfremstilling:                                                                                                                                                                   Afd. 35 /Runddyssen - vedh. ansøgning om etablering af fortovsstrækning
Afd. 40/Fr. Bajers Vej - vedh. ansøgning om etablering af videoovervågning

Administrationens indstilling:
Det indstilles, at OB imødekommer/godkender ansøgningen fra afd. 35
Det indstilles, at OB`s tidligere trufne beslutning, om etablering af videoovervågning, meddeles bestyrelsen i afd. 40

Beslutning:
Ansøgning fra afd. 35 - imødekommet - med 8 stemmer for, 1 stemme imod (SE)
Ansøgning fra afd. 40 - enighed om, at tidl. vedtaget politik for videoovervågning fastholdes


 
7: MobilePay i Himmerland afdelinger
Sagsfremstilling:
SE:

For at undgå kontakter i afdelingerne, er det et stort ønske - specielt i u-boligafd. - at der etableres mulighed for MobilePay.

Beslutning:
Administrationen arbejder videre med sagen - med test i afd. 62.

 
8: Temaweekend 2016

Sagsfremstilling:
Som tidligere besluttet afholdes Temaweekend 2016 - den 05.-06. marts 2016 - på Comwell Rebild Bakker.

Planlægningen er derfor i gang.

Det indstilles, at OB kommer med ønsker/forslag til weekendens program.

Beslutning:
OB havde en længere drøftelse vedr. forskellige temaer t. weekenden.

Der var bred enighed om, at tiden nok er kommet, hvor der skal prøves noget andet end de normale gruppearbejder.

Konklusionen blev, at der skal arbejdes videre med forskellige emner til paneldebatter f.eks.
 Effektivisering
 Samarbejde på tværs af afdelinger
 Forstå sin rolle - kompetencer/ansvar


Punkt 8a

Afrapportering fra beboermøderne

Sagsfremstilling:
I forbindelse med de netop afsluttede beboermøder, har OB-medlemmer udfyldt/indsendt afrapporteringsskemaer fra de enkelte møder.

I denne forbindelse havde EJ ønsket emnet punktsat, således OB kunne drøfte væsentlige forhold fra møderne.

OB drøftede flere af de afholdte møder, men var enige om, at de generelt var foregået i en god/positiv stemning, uden de store problemer.

Indkomne forslag - fra flere OB-medlemmer var der usikkerhed om håndteringen af forslagene - bl.a. om, hvornår de kan henvises til punktet - Eventuelt.

ON - anbefalede, at dirigenten i forbindelse med oplæsning af mødets dagsorden også oplæser forslagene og kommer med forslag til de, som evt. skal henvises til punktet - Eventuelt. Her er det så op til forsamlingen at godkende, hvilke "forslag", som flyttes til dette punkt.

Mentorer for nye afdelingsbestyrelser
SE - argumenterede for vigtigheden af, at der tilknyttes en mentorer til nyvalgte afdelingsbestyrelser - specielt i u-bolig afd.
SE - kan ikke overkomme flere og udbad sig derfor forslag til en mentor for afd. 63/Henius House.

EJ - påtager sig opgaven.


 
9: Status - byggeteknisk
ON - gav en status vedr. div. renoveringer/nybyggerier

 
10: Status - drift

ON -p.t. pågår møder/forhandlinger om driftssamarbejde i Svenstrup afdelingerne.
Indtil videre et godt/positivt forløb, med stort engagement fra såvel bestyrelser som ansatte.

Der er indledt driftssamarbejde mellem afd. 16/Magisterparken, afd. 63/Henius House og afd. 64/Mølleriet.
Jens Sørensen bliver fælles varmemester for afdelingerne.

Fra div. håndværkere er vi i gang med at indhente timepriser, med henblik på bl.a. besparelser på drifts-/flytteomkostninger.


 
11: Status - økonomi
JS:
Afkast
De enkelte forvaltere har stadig pr. 30/9 negativt afkast.

De har tilsammen pr. 30/9 ca. et afkast på - 1.500.000.


 
12: Status - udlejning

GB:
Udlejningen af vore boliger går p.t. strygende.
Afd. 16/Magisterparken - næsten fuld udlejning
Afd. 19/Sallingsundvej og afd. 22/Tambosundvej - alt udlejet
Afd. 51/Blåkildevej - lidt startvanskeligheder, grundet bl.a. byggepladsrod og svær tilgængelighed i afdelingen.

Afd. 26/Heimdalsgade - startboliger
Her er vi nu oppe 5 startboliger - og mangler således kun 2 boliger, før projektkravet er opfyldt.
Anton Jensen varetager, indtil videre, stillingen som social vicevært.


 
13: Orientering

IF:
 ANTV
Orientering om den forestående fusion
 Helhedsplan 9220
I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen til den sidste del af helhedsplanen har Alabu, på sidste møde oplyst, at de ønsker at overtage administrationen af projektet.
Lejerbo støtter Alabus ønske.
Vi har blankt afvist at afgive administrationen til Alabu.
På baggrund af den opståede situation har parterne været indkaldt til møde hos Aalborg Kommune, med henblik på at få fundet en løsning på problemet - desværre uden resultat.
Aalborg Kommune - rådmand Majbritt Iversen - har nu indkaldt til nyt møde den 09.12.2015.
 Effektiv drift
IF/ON har deltaget i en konference, arrangeret af ministeriet og Almennet, med fokus på driftsoptimering i den almene sektor.
Her var bred enighed om, at der er potentiale for besparelser på konto 114, 115 og 116 på ca. 20%. Ministeriets kontorchef pointerede, at såfremt boligorganisationerne ikke ad frivillighedens vej finder besparelser, i forhold til regnskaberne for 2014, da vil der fra ministeriets side, blive givet et "hjælpende hånd".


ON:
 DR
I forbindelse med optagelse af udsendelsen "Social ulighed & Sundhed", har DR-Dokumentar udvalgt Aalborg Øst som det område, der indgår i udsendelsen.
 Letbanen
Kort orientering om udviklingen vedr. letbanen
 Tornhøjgaard
OB fik forevist det foreløbige projekt vedr. de 32 boliger til udviklingshæmmede.
 Nyhavn
OB fik forevist illustration af påtænkte ændringer af bygningens nordside.


 
14: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne  dokumenter

 
15: Eventuelt

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger