Gå til Indhold

Torsdag den 13. marts 2014 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 06. februar 2014
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Ansøgninger

Afdeling 14/Golfparken

Sagsfremstilling
I forbindelse med bygningsrenoveringen i afdeling 14, Golfparken, ansøger afdelingen om midler til diverse renoveringsarbejder.

Da afdelingen er økonomisk velfunderet med gode henlæggelser og der ikke i de foreliggende drifts- og vedligeholdelsesplaner er noget, der ændrer på dette mener vi, at afdelingen selv kan bære udgifterne til udskiftning af parklygter samt omlægning og udskiftning af stibelægning.
Endvidere vil afdelingen få tilført kr. 300.000 i forbindelse med opsigelse af vaskeriaftale med afdeling 15, Charlottehøj.

Med hensyn til faldsikring og filtre på luftindtag til ventilationsanlæg vil vi derimod anbefale, at der gives tilskud på anslået kr. 520.000, idet ventilationsanlægget efter renoveringen ikke har fungeret optimalt.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger tilskud fra dispositionsfonden til faldsikring samt filtre på luftindtag til ventilationsanlæg.

Beslutning                                                                                                                                                                                 Indstilling godkendt.


Afdeling 3 - forhåndsgodkendelse

Sagsfremstilling
I forbindelse med branden i afdeling 3, Henning Smithsvej/Poul Buåsvej, ansøger afdelingen om midler til diverse ekstraarbejder på i alt kr. 687.622. Disse ekstraarbejder er ikke dækket af forsikringen, men har været nødvendige for færdiggørelsen af renoveringen efter nutidens krav og standard, herunder lovliggørelse af el, brandventilation, beskadiget sanitet m.m. 

Da afdelingen står overfor en stor renovering og afdelingens henlæggelser skal bidrage til denne, ansøges om en forhåndsgodkendelse, medmindre udgiften kan indeholdes i renoveringssagen.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger en forhåndsgodkendelse af tilskud fra dispositionsfonden, til dækning af ekstraarbejder i forbindelse med branden på Henning Smithsvej/Poul Buåsvej.

Beslutning                                                                                                                                                                                 Indstilling godkendt.


 
3: Club Nord

Sagsfremstilling
Fra TV2 N har vi modtaget tilbud om et erhvervspartnerskab i Club Nord.

Administrationens indstilling
Som et nyt indslag i vores imagekampagne anbefales, at der tegnes et sølv partnerskab.

Beslutning                                                                                                                                                                                 Indstilling godkendt. 


 

4: Kendskabsanalyse

 

Sagsfremstilling
I december 2013, blev iværksat en analyse, som skulle afdække kendskabet til Himmerland Boligforening.

Undersøgelsen bygger på 500 telefoninterviews foretaget i Aalborg Kommune af firmaet 4B Research.

I undersøgelsen er lagt størst vægt på synlighed og opbygning af brand.

På mødet gennemgik ON de enkelte hovedkonklusioner i undersøgelsen.

 
5: Status renovering/nybyggeri

ON:                                                                                                                                                                                                

 Liselund 9070:
Rådgivere: Arkitektfirmaet Nord og COWI
Næste indflytning er 01.05.14. Fremdrift på byggeplads er i henhold til tidsplan. Dansk Boligbyg taler om en lidt tidligere aflevering end oprindeligt aftalt. De resterende garager nedbrydes i løbet af kort tid. Vi indhenter tilbud hos Dansk Boligbyg angående nedbrydning af vaskeribygning.

Filstedvej 9006:
Rådgivere: COWI og KPF arkitekter
Arbejdet med blok 1 er nu så langt, at det giver et godt indtryk af hvordan bebyggelsen vil komme til at se ud. Arbejdet med at gøre terrænet færdig omkring blok 1 opstartes nu. I uge 12 starter tilbageflytning til blok 2. Løsning med aflastningslejligheder har fungeret tilfredsstillende. Det er vanskeligt at følge den planlagte tidsplan. Vi arbejder på at optimere arbejdet, således tidsplanen fremadrettet kan holdes. Etablering af overdækning på blokke er nu igangsat.

Ramblaen 9062:
Rådgivere: Friis og Moltke  og Lindgård
Et års gennemgang pågår.

Sundhedshuset:
Totalentreprise
Bygherrerådgiver: COWI
Der er arbejdet yderligere med indstilling af ventilationsanlæg i huset, som har været indstillet således at anlægget "gik i dvale" når der ikke var mennesker i lokalet. Det betyder at der i varme perioder, ikke er kom kold natteluft ind i løbet af natten og nedkølet lokalerne. Det er nu ændret og vi kan først se effekten til sommer.
Anlæg til sikring af mobiltelefonsignal er etableret.

Magisterparken 9016:
Rådgivere: MOE og C.F. Møller
Arbejdet i Magisterparken er nu startet. Det er en voldsom omgang for beboerne i de lave blokke, som ikke genhuses. De tilbydes en hotellejlighed i en periode på 3 uger, hvor det "grove" arbejde med at etablere et nyt badeværelse gennemføres.
Beboerne i højhuset genhuset i flere etaper.
Tidsplanerne i Magisterparken er foreløbig skredet uacceptabelt meget. Vi har holdt møder med rådgiverne for at følge op på dette forhold. Der er udarbejdet acceptable tidsplaner, som vi forventer alle parter overholder.

Larsen Waterfront 9066:
Rådgivere: COWI og Henning Larsen
Arbejdet forløber i henhold til tidsplanen. Bygning A er nu lukket. Forventet indflytning i administrationen - mandag den 23.06.2014. Ungdomsboliger vil være klar til indflytning 15.08.14.

Henning Smiths vej/Poul Buåsvej 9003:
Rådgivere: C.F. Møller og Brix og Kamp
Rådgivere C.F. Møller og Brix og Kamp har lavet første oplæg på indretning af boliger samt gårdrum. Oplægget er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Det er aftalt med Landsbyggefonden at skema A skal indsendes i 2014.

Sallingsundvej 9019/Tambosundvej 9022
Rådgivere: COWI og C.F. Møller
Arbejdet forløber generelt godt efter tidsplanen. Der er pr. 01.04.14 indflytning i blok 9. Den sidst indflytning i afdeling 19 bliver blok 11 den 15.06.14. Vi opstarter arbejde i afdeling 22 som planlagt til 01.04.14.


Idrætsbyen 9071:
Rådgivere: Kærsgaard og Andersen
Byggeaktiviteterne er afsluttet.

Blåkildevej 9051:
Rådgivere: KPF arkitekter og Viggo Madsen A/S
Tværgående: COWI
Projektering af Blåkildevej er nu i fuld gang. Byggeudvalget har ydet et fint samarbejde, med hensyn til udformning og indretning af de nye lejemål i bebyggelsen. Lejlighedsplanerne er nu lagt fast, således arbejdet med bygningerne kan føres videre. Der har været orienteringsmøde med beboerne i afdelingen i denne uge. Mødet forløb meget fint, med stor opbakning til projektet.

Tiendeladen 9076:
Rådgivere: Kærsgaard og Andersen
Skema A er godkendt. Tiendeladen er nu i gang med at blive projekteret med 32 ungdomsboliger i den historiske bygning. Det forudsættes at opgaven udbydes, som en hovedentreprise bland 5-6 indbudte firmaer i henhold til Tilbudsloven. 


 
6: Status drift

ON:

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelser på alle medarbejdere er under udarbejdelse.
Tidligere arbejdsbeskrivelser har ændret sig, da der er bl.a. er kommet nye opgaver til.

Håndtering af haveaffald

I afdelinger med haver anbefales,  at der etableres molokker til haveaffald, kombineret med et antal trailere som beboerne kan lån, hvis der er tale om store affaldsmængder.
Ordningen kan suppleres med, at der en til to gange om året bestilles en container i forbindelse med de årlige hækklipninger, containeren bør kun stå i afdelingen ca. en uge.
Det bør tilstræbes, at indsamling af haveaffald, hos beboerne kun bør foregå i den udstrækning hvor der er tale om fysisk svage beboere, dette med baggrund i ,at det er meget ressource krævende og personalet ikke må løfte stort mere end 10 kg ad gangen.

Beslutning

OB besluttede, at emnet "Affaldshåndtering" skal være et punkt på dagsordenen til formandsmødet den 23. april 2014.


 
7: Økonomi

ON: 

Regnskabsudarbejdelse pågår
Opstart revisor 24/3-2014 


 
8: Status udlejning

GB: 

Kildeparken
En del ledige værelser (studieboliger)
Møde med UCN i uge 13, med henblik på indgåelse af aftale om, hvor mange værelser der er behov for i næste studieår.

Kontanthjælpsreformen.
I forbindelse med Aalborg Kommunes behov for billige boliger, har vi til løsning af problemerne tilbudt  35-40 værelser (deleboliger) og 10-20 tidsbegrænsede lejemål.
Tilbagemeldingen lyder på, at der er behov for max. 2 deleboliger.

Huslejerestancer
Restancerne er faldende
Få lejemål, der genererer restancerne.


 
9: Orientering

IF:                                                                                                                                                                                             Afholdte møder
Deltaget i bestyrelsesmøde - AKU
11.04.2014: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i ANTV vedr. fremtidig struktur

ON:
Body Age Test

Tilbud (frivilligt) omfatter OB og personalet. Aftale indgået med???? i Sundhedshuset.
I.f.m. testen forventes opstart af konkurrence mellem forskellige grupperinger.

Tilskud ferieaktiviteter - Sundparken
Beboerkonsulenten i Sundparken - Nomeda - har søgt og fået kr. 130.000,00 til ferieophold på Rønbjerg Feriecenter - for 40 udvalgte familier i Aalborg Øst.

Formandsmøde den 23.04.2014
Punkt t. dagsorden: Affaldshåndtering


 
10: Eventuelt
KH: I Golfparken overvej man indkøb af informationsskærm, således man ad denne vej kan orientere beboerne om
Stort/småt.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger