Gå til Indhold

Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 18. december 2015
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Revisionsprotokollat af 23. december 2015

ON - kommenterede det fremsendte protokollatet, med oplysninger om, at der ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger.

Beslutning
En enig bestyrelse kunne herefter godkende/underskrive revisionsprotokollatet.


 
3: Procedure ved personvalg til OB

Sagsfremstilling
På seneste repræsentantskabsmøde den 12. november 2015, blev det fremsendte forslag vedr. valg til OB forkastet.
I denne forbindelse fremsatte EC et kompromisforslag, hvor det fortsat skulle være muligt at opstille kandidater på selve mødet, samtidig med der åbnes mulighed for at anmelde sit kandidatur inden mødet. Der udarbejdes/udsendes et katalog, over de kandidater som har meldt sig på forhånd.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/beslutter proceduren for personvalg t. OB, til næste repræsentantskabsmøde - den 16. juni 2016.

Beslutning
OB havde en lang/omfattende debat vedr. proceduren for valg af medlemmer til OB. Resultatet blev, at kandidatopstilling sker - som hidtil - på selve repræsentantskabsmødet.


Punkt 3a
Lukket punkt (personrelateret).


Punkt 3b

Ansøgning

Sagsfremstilling
IF har modtaget en klage vedr.  afdelingsbestyrelsens/administrationens afslag på etablering af pavillon - og ønsker i denne forbindelse bestyrelsens holdning til ansøgningen.

Beslutning
OB bakker op om afdelingsbestyrelsens/administrationens afslag på etablering af pavillon - grundet størrelse og beliggenhed.


 
4: BL-kursus

Sagsfremstilling
AN - havde til sidste møde fremsendt ovennævnte punkt til dagsordenen, men af tidsmæssige årsager blev punktet udsat til mødet den 11.02.2016.

27.-28.11.2015 deltog AN i BL-kurset - "Ny i ledelsen"
AN - gav en orientering fra kurset vedr. bl.a.:
Ledelsesopgaver
Direktørsamtaler (DUS)
Samarbejde/sparring mellem OB og direktør
OB`s kompetencer

Beslutning
På baggrund af AN`s indlæg besluttede OB, at afholde en strategidag - lørdag den 01. oktober 2016 - kl. 09.00 - i Rendsburggade.

Mødets (foreløbige) dagsorden:
Vision
Målsætning


 
5: Status - byggeteknisk
ON - gave en status vedr. de enkelte renoveringer og nybyggerier

 
6: Status - drift
ON - på baggrund af fundne besparelse forventes, at huslejen i flere afdelinger kan nedsættes med gennemsnitlig 2%, pr.ca. 01. maj/01. juni 2016.

Vi har afdelinger, som har for store henlæggelser.
Deloitte er blevet bedt om at foretage en vurdering af, hvad niveauet er for en acceptabel henlæggelse på en given boligtype (benchmark). Vi afventer tilbagemelding.


 
7: Status - økonomi

ON - året har været en udfordring for samtlige kapitalforvaltere med kraftigt faldende renter, som SEB kom bedst ud af.  
Den samlede budgetrente er - efter omstændighederne - acceptabel.
Også selvom vi var langt fra budgetrenten.


 
8: Status - udlejning

GB - udlejningsmæssigt ingen problemer

Tilgangen af nye ansøgere er eksploderet i 2015

Antallet af fraflytninger - på niveau med 2014.


 
9: Orientering

IF:
AKU - stadig ingen afklaring vedr. den fremtidige økonomi.
Problemer med underskrivelse af kontrakt vedr. lokalerne i Nyhavn.

ANTV - EJ er blevet valgt ind i udvalg.

Ros til SE for arrangementet "Vinterfest" på Trekanten, den 6.2.2015, hvor ca. 250 unge mennesker fra forskellige ungdomsboliger deltog.

ON:
Temadag 2016
ON - gav en orientering vedr. weekendens program.

BID - Aalborg Kommune har inviteret Himmerland som projektdeltager.

El-delebiler - forsøgsprojekt m. opstart pr. 01. marts 2016 - i Kildeparken og Sundparken.
Udgifter til ladestationer/strøm afholdes af afdelingerne - alt andet står firmaet Tadaa for.

Kommuneforum - afholdes i Aalborg den 14.04.2016. Her er vi blevet bedt om at være guider i f.m. rundtur til nogle af vore u-bolig afdelinger.

Arkitekturfestival - den 10.03.2016 - m. bl.a. paneldebat om ungdomsboliger, på Utzon. ON er inviteret til at rep. Himmeland i panelet.

EC:
Kunne godt tænke sig, at vi begynder at overveje, om der også kan arrangeres forskellige fællesarrangementer for beboere i Himmerlands familieboliger. 


 
10: Underskrevne dokumenter - siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de enkelte bilag.

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
HM - med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra Aalborg Kommune og afdelingsformænd, har der i Svenstrup været afholdt informationsmøde vedr. modtagelse/integration af flygtninge.
En positiv oplevelse.

KH - orienterede om træfældningsprojektet i Golfparken


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger