Gå til Indhold

Torsdag den 10. oktober 2013 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 22. august 2013
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Udbud af kapitalforvaltning
Som en fortsættelse af organisationsbestyrelsens beslutning fra februar 2013, om et begrænset udbud af den overskydende likviditet har vi fortsat processen med hjælp fra Deloitte, København.

Deloitte har udarbejdet et udbudsmateriale, der blev tilsendt relevante kapitalforvaltere, som måtte anses for at kunne løfte opgaven med at forvalte Himmerlands penge på betryggende vis og sikre et fornuftigt afkast.

Opgaven er at finde 2 kapitalforvaltere, der hver kan investere 100 millioner.

Tilbudsfristen er nu passeret og Deloitte har modtaget 3 tilbud fra:

- Nordea
- Nykredit
- SEB

De 3 kapitalforvaltere har hver afleveret et digert værk, der nu skal bearbejdes.
Da disse 3 fra starten var anset som favoritter til opgaven ser det ifølge Deloitte fornuftigt ud.   


Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB giver administrationen mandat til at fortsætte processen sammen med Deloitte for at finde de 2 kapitalforvaltere.
Resultatet vil herefter blive offentliggjort på et af de kommende organisationsmøder, med henblik på endelig drøftelse/godkendelse.

Beslutning.
På mødet fik OB udleveret notat udarbejdet af Deloitte, som konkluderer, at tilbud fra SEB og Nykredit, ud fra de opstillede kriterier, har opnået de højeste antal point.
OB gav administrationen mandat til, i samarbejde med Deloitte, at fortsætte forhandlingerne med de 2 tilbudsgivere. 


 
3: Registrering af udstyr til modtagelse af antennesignal og internet i de enkelte afdelinger
I forbindelse med udviklingen på markedet for internet- og TV-signaler, er det nødvendigt, at vi får et samlet overblik over relevante forhold i de enkelte afdelinger.
Følgende forhold skal afklares:
- Hvem tilhører udstyret?
- Hvilket udstyr er til rådighed i afdelingerne?
- Er udstyret tidssvarende?
- Hvordan er infrastrukturen ud til de enkelte boliger?
- Hvem er der indgået aftaler med?
- Er der en bindingsperiode?
- Hvor lang opsigelse har afdelingen?

Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB giver administrationen mandat til at iværksætte ovennævnte undersøgelse, således vi er på forkant med udviklingen på området.
Anslået udgift til undersøgelsen: kr. 3-5.000,00 pr. afdeling.
Resultatet af undersøgelsen forelægges til OB`s drøftelse/godkendelse på et af de førstkommende møder.

Beslutning.
Indstilling enstemmigt godkendt.
Udgiften til undersøgelsen afholdes af dispositionsfonden.
ON - kunne bekræfte, at undersøgelsen ikke er iværksat med henblik på at skifte antenneleverandører


 
4: Styringsdialog - gennemgang af materiale indrapporteret til Aalborg Kommune

Som et led i den lovpligtige styringsdialog med Aalborg kommune, har vi indberettet nøgletallene for regnskabsåret 2012.
ON vil på mødet gennemgå og kommentere rapporten, således OB får mulighed til at forholde sig til denne.

Administrationens indstilling.
Efter gennemgang af rapporten indstilles, at OB godkender denne, med evt. ændringer/tilføjelser.

Beslutning.
ON - gennemgik og begrundede de afdelinger, som i h.t. Landsbyggefondens benchmark har fået bemærkninger.
Generelt handler det om flg.:
-   afdelinger med blandede lejemål (familieboliger, ungdomsboliger og erhvervslejemål), som på dette grundlag fremkommer            med  for store henlæggelser, i forhold til benchmark
-   afdelinger med høj flytteprocent
-   enkelte afdelinger, hvor henlæggelserne nedjusteres i Budget 2014
-   en enkelt afdeling, som er i gang med afvikling af underskud

Alt i alt bemærkninger, som ikke giver anledning til bekymring og OB kunne tilslutte sig rapporten. 


 
5: Henvendelse fra afd. 53/Hvidkildevej
Vi har modtaget en tilkendegivelse fra beboermødet i afd. 53.
Et resultat af, at afdelingen på sidste OB-møde, fik afslag på deres ansøgning om et tilskud på kr. 700.000,00
fra dispositionsfonden.

Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB fastholder deres afslag på afdelingens ansøgning af den 15.05.2013.
ON vil på mødet redegøre yderligere for administrationens indstilling.

Beslutning.
En enig bestyrelse besluttede at fastholde afslag på ansøgning af den 15.05.2013. 

 
6: Status nybyggeri/renoveringer

ON - gav på mødet en status vedr. de enkelte renoveringer/nybyggerier.

OB fik udleveret statusnotat.


 
7: Orientering

IF:
ANTV: afholdelse af repræsentantskabsmøde den 24.10.13.


ON:
Skema A - vedr. Tiendeladen - godkendt på senest byrådsmøde. Når vi overtager/betaler for Tiendeladen, overtager Palle W. Hansen ejendommen i Sankelmarksgade og vi sidder herefter til leje, indtil vi flytter på havnen.


AN: Status vedr. Trekanten?
ON: Byrådet har i Budget 2014, afsat ca. kr. 3 mill. til fortsat vedligeholdelse/drift.


ON: Almene Boligdage afholdes den 5.-6. september 2014, i Bella Centret, København. BL har bedt os deltage med en stand på udstillingen, hvilket vi har sagt ja tak til.


 
8: Evaluering - beboermøder 2013
Samtlige ordinære beboermøder i september, er nu afsluttet.
Deltagerantallet har været på niveau med tidligere år, medens antallet af indkomne forslag er mere end halveret (ca. 50 stk.) set i forhold til 2012, hvor antallet var ca. 125.

Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB evaluerer deres oplevelser af møderne.

Beslutning.
De enkelte OB-medlemmer gav en overordnet orientering vedr. de afholdte møder.
Helhedsindtrykkene af møderne var positive og uden de store problemer.
I afdelinger, hvor dyrehold var på dagsordenen, gav det, som vanligt, anledning til stor debat.

 
9: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
2A: Budget 2014

Budget 2014 er udarbejdet og fremsendt til OB.

Administrationens indstilling.
Det indstilles, at OB godkender Bdget 2014.

Beslutning.
JS - gennemgik og kommenterede Budget 2014.
Budgettet blev herefter, uden bemærkningen, enstemmigt godkendt.                                                                                                                                                                                           
 


 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger