Gå til Indhold

Torsdag den 10. august 2017 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 15. juni 2017
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Kapitalforvaltning

Sagsfremstilling

I forbindelse med udbud af kapitalforvaltere ultimo 2013, indgik det i udbuddet, at efter en 3 års periode ville der være en evaluering af opnåede afkast og evt. udskiftning af forvalter.

Vi har nu evalueret perioden 01.01.2014 - 30.06.2017 (3 1/2 år).

Gennemsnitsafkastet for de 3 forvaltere pr. år er som følger:

Alm. Brand Bank 1,09 %
SEB 1,45 %
Nykredit 1,91 %

Som det ses er Alm. Brand 0,36 % ringere end SEB.
Det svarer ca. til 400.000 kr. om året målt på depotværdien (ca. kr. 110 mill.)

Vi har været i forbindelse med kapitalforvalteren Gudme Raaschou, der har opnået gode afkast til deres kunder, med samme risikoprofil som os.

Administrationen påtænker at lade Deloitte lave en uvildig sammenligning af Alm. Brand og Gudme Raaschou, med henblik på valg af den bedste kapitalforvalter.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den foreslåede plan for sammenligning af kapitalforvaltere og bevilger administrationen mandat til udskiftning af kapitalforvalter, hvis det viser sig at være mest fordelagtigt.

Beslutning
Indstilling godkendt


 
3: Overførsel af areal fra afd. 20 og 19 til ny afdeling 78
Sagsfremstilling
I forbindelse med gennemførelse af byggeri på Tornhøjgaard, har begge afdelinger på ekstraordinære beboermøder besluttet at afgive jord til den nye afdeling, således at den samlede bebyggelse med parkeringspladser kan gennemføres som fastlagt i lokalplan besluttet af Aalborg Byråd.

Det drejer sig om følgende arealer - afd. 20 (del 2 og 3) samt afd. 19 (del 5).

Begge afdelinger har godkendt en pris på 2,0 mio. kr. for hver af de 2 overførsler. Prisen er ligeledes godkendt af Aalborg Kommune.

Iflg. gældende regler tilfalder provenu på 2 x 2 mio. kr. dispositionsfonden.

Administrationens indstilling
Det indstilles at OB godkender arealoverførslerne og de aftalte vilkår.

Beslutning
Indstilling godkendt, på de aftalte vilkår,

 
4: Ansøgninger
Sagsfremstilling
Ansøgning om mankolån, til finansiering af renoveringsprojektet i afd. 3

Administrationens indstilling
Det indstille, at OB imødekommer ansøgningen.

Beslutning
Ansøgning imødekommet


Ansøgning fra Sundparkudvalget
OB fik på mødet udleveret en ansøgning fra Sundparksudvalget vedr. etablering af en hundeskov på et areal v. afd. 18.

Beslutning
For få år siden blev hundeskoven (v. afd. 21) nedlagt, grundet markante støjgener og samlingssted for uheldige persongrupper.
På bl.a. denne baggrund besluttede OB, at ansøgningen ikke kan imødekommes, men anbefaler, at der tages kontakt til Aalborg Kommune, med henblik på at få etableret en hundeskov på arealet ved Bundgårdsparken.

 
5: Forretningsordning for afholdelse af beboermøder

Sagsfremstilling
I forbindelse med afholdelse af beboermøder, har flere efterspurgt en forretningsorden, gældende for disse møder.

Administrationen har udarbejdet forslag til en forretningsorden.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/godkender forslaget,

Beslutning
Forslag godkendt.
Da alle dagsordner til møderne i september 17, er omdelt, kan forretningsordenen, indtil 2018, udelukkende benyttes som et støttedokument for OB-medlemmer og ansatte.
Efter beboermøderne i 2018, tages dokumentet op til evaluering, med henblik på ændringer og andet.


 
6: Medlemmer t. ANTV`s repræsentantskab
Sagsfremstilling
I forbindelse Elin T. Jensens og Kim Haubros udtræden af OB, skal der udpeges 2 nye medlemmer til ANTV`s repræsentantskab.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB udpeger 2 medlemmer til ANTV`s repræsentantskab/valggruppe 2.

Beslutning
OB besluttede, at Elin J. Jensen kan fortsætte i ANTV. Simon Espersen overtager Kim Haubros plads.

 
7: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. igangværende renoveringer/nybyggerier

 
8: Status drift
ON - gav nedenst status:

Robotklippere
Vi er nået rigtig langt med at få indhentet tilkendegivelser om, hvorvidt de enkelte afdelinger ønsker at få etableret robotklippere i afdelingerne.

P.t har følgende afdelinger ønsket robotklippere:
Afd. 6,15,16,20,35,36,37,38,39,40,44,56,57,59,60,62,75, og der kommer helt sikkert flere til.

Efterfølgende skal vi i dialog med bestyrelserne og medarbejderne for at finde opgaver, som skal løses i den frigivne tid.

Udbud på maleropgaver i forbindelse med fraflyttersyn
I slutningen af august, sendes vores maleropgaver i forbindelse med fraflyttersyn, i udbud.

Vi skal i denne forbindelse have udarbejdet klare beskrivelser på de enkelte arbejder.

Det er også hensigten, at ovennævnte skal forenkle brugen af vores elektroniske synsmodul.

 
9: Status økonomi
ON - se punkt 2 - ellers intet nyt.

 
10: . Status udlejning
GB - udlejningsmæssigt ingen problemer.

De nyrenoverede boliger på Ravnkildevej er eftertragtede.

Det tyder på vi får flere fraflytninger i år - sammenholdt 2016.
Specielt i u-bolig afdelinger er der mange flytninger.

Afd. 19 og 22 - her er også et stigende antal flytninger. Meget typisk, at der ca. 1 år efter afslutning af renoveringer, sker en stigning i antal af fraflytninger.
Det positive er, at der er stor søgning til de opsagte boliger.

 
11: Orientering

IF:

Næste møde i AKU - den 24.08.2017

Forslag til mødedatoer
Mødedatoer 2017/2018 blev aftalt

Årsplan 2017
Årsplanen blev omdelt og den endelig fordeling af OB`s deltagelse i september-møderne  blev aftalt.

ON:
Seniorboliger/Real Dania

Udviklingssamarbejde med Realdania pågår -  fremtidens seniorboliger.
Realdanias andel  vil blive brugt til konsulent honorarer.

Tornhøjskolen
Vi er noget bekymret over Tornhøjsskolens fysiske udvikling.


 
12: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter
Efter ønske fra AT, medsendes status fra byggeteknisk, drift, udlejning og underskrevne dokumenter sammen med indkaldelser til OB-møderne.

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
Digitale infotavler
CM - spurgte ind til, hvor langt projektet er fremme
ON - oplyste, at vi er meget i tvivl, om vi opnår den ønskede effekt med disse tavler.
Fremtidspanelet arbejder stadig med projekt. Andre informationsmuligheder er også i spil - bl.a. en App knyttet op mod vores hjemmeside.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger