Gå til Indhold

Torsdag den 07. marts 2013 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 07. februar 2013
Referat godkendt uiden bemærkninger

 
2: . Fælles opnotering
På baggrund af interne drøftelser og de informationer, som blev givet på orienteringsmødet den 27. februar 2013, besluttede en enig bestyrelse, at Himmerland ikke p.t. ønsker at indgå som part i den fælles opnotering.
Det betyder, at vi ikke deltager i styregruppen og de arbejdsgrupper, som er nedsat omkring projektet.

 
3: . Garantistillelse vedr. Kvægtorvet
i forbindelse med frigivelse af byggelånet skal Kvægtorvet sammatrikuleres med byggefelt 2. Vi har naturligvis optaget et samlet lån, hvis frigivelse kræver tinglyste skøder på begge ejendomme. Dette har desværre ikke været muligt på nuværende tidspunkt, hvorfor sælger af Kvægtorvet kræver en uigendekaldelig anfordringsgaranti på kr. 5 mill., inden han vil tinglyse skødet.

Beslutning: OB bevilgede den nødvendige anfordringsgaranti - kr. 5 mill.


 
4: Køb af Tiendeladen/salg af Sankelmarksgade
Køb af Tiendeladen godkendt m. henblik på indretning af ca. 32 u-boliger

 
5: Sponsorat Aalborg Events
Aalborg kommune har etableret Aalborg Events, hvis fornemste opgave er at yde tilskud til events/arrangementer i Aalborg. Af kommende arrangementer kan nævnes:

Aalborg Marathon
Aalborg Triatlon
Aalborg Regata
Grøn koncert m.fl.

Vi er blevet tilbudt et eventsponsorat til kr. 100.000,- årligt.

Med baggrund i vores naturlige interesse i byens udvikling besluttede OB at bevilge sponsorat for 2013/2014.

 
6: Ansøgninger
Som følge af den store brand i afdeling 3, har der været foretaget brandsyn i Himmerland Boligforenings øvrige etageejendomme med loftrum.

Formålet med brandsynet var at klarlægge problemer om brandtekniske forhold samt komme med løsningsforslag til disse.

De enkelte afdelinger har været gennemgået af Arkitekt og Ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen. Resultatet foreligger i en rapport for hver enkelt afdeling.

Den samlede konklusion for udbedring af de fundne mangler og uhensigtsmæssigheder er opgjort til ca. kr. 2.131.000. Det er et stort beløb, som vi anser nødvendigt at anvende som forebyggelse mod brand i afdelingerne.

Ansøgninger om brandsikring godkendt. Max. kr. 2.131.000,-, som betales via dispositionsfonden.


 
7: Dagsorden til formandsmøde den 23. april 2013
Emner til dagsorden:
-   Evaluering af Temaweekend 2013
-   Udearealer/udvendig råderet
-   Indkomne forslag t. beboermøder
-   Indlæg (extern)???

 
8: Nedsættelse af udvalg til kvalificering af indkomne forslag
Gennem de senere år, har vi set en stor stigning i antallet af forslag, som beboere fremsender til behandling under dagsordenspunktet - Indkomne forslag -  til de ordinære beboermøder i maj/september.

Det kan naturligvis ses som eksempler på forslagsstillernes engagement og interesse for afdelingernes ve og vel, men problemet er desværre, at ca. ¾ del af de indkomne forslag, ikke er forslag, men betragtninger, klager og meget andet, som ikke kan behandles, besluttes og stemmes om på et beboermøde.

De mange "forslag", som ikke kan behandles som forslag, kan i nogle tilfælde være en medvirkende årsag til, at et beboermøde udvikler sig i en uhensigtsmæssig retning og dermed får det i forvejen ringe deltagerantal til at dale yderligere.

Ved bl.a. formandsmøder, er der ved flere lejligheder blevet lovet, at der skal udarbejdes retningslinjer/beskrivelser for, hvad det skal til for, at et forslag kan det kan behandles på et beboermøde - naturligvis uden det får karakter af censur.

OB besluttede at nedsætte et udvalg, som skal komme med "guidelines" til fremsendelse af forslag.

Fra OB deltager formand og næstformand. Administrationen sammensætter den øvrige del af udvalget, med rep. fra afdelingsbestyrelse, ejendomsfunktionærer og adm. medarbejdere.


 
9: . Køb/leasing af firmabil
I forbindelse med udskiftning af firmabil, besluttede OB, at dette skal ske på leasingvilkår.

 
10: Orientering
PA:
Møde i Aalborgbo den 27. februar 2013
Flere medlemmer af OB deltog i orienteringsmødet, hvor repræsentanter fra Aarhusbolig orienterede om deres erfaringer med fælles opnotering

IF:

ANTV
Intet nyt

ON:

Personalesituationen                                                                                                                                            Michael Knudsen er pr. 1.4.2013 ansat som byggeteknisk chef

Projekt Teatergården
Præsentation af et - foreløbigt - omfattende/ambitiøst projekt

Elitesport Aalborg
Kommunen er langt fremme med planer om i - Idrætsbyen - at etablere et college for unge
eliteidrætsudøvere. Et projekt, vi anser, som en styrkelse af afdelingen.


Fokus Fitnesscenter i Sundheds-og Kvartershuset
Priserne for beboerne i Kildeparken, afd. 19 og 22 stiger fra kr. 49,- pr. md. til kr. 63,- pr. md.
Det betyder, at beboerne nu får fri afgang til deltagelse i alle holdundervisninger. 
11: Eventuelt
Under dette punkt meddelte PA, at han ikke genopstiller til posten som formand for Himmerland
På repræsentantskabsmødet den 13. juni 2013, stiller han derfor sit mandat til rådighed.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger