Gå til Indhold

Torsdag den 07. februar 2013 - kl. 14.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 13. december 2012
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat
ON/JS - gennemgik og kommenterede det fremsendte revisionsprotokollet fra revisionsfirmaet Deloitte. Et "rent" protokollat, som ikke giver anledning til bekymring.

Beslutning: Det fremsendte protokollat blev enstemmigt godkendt.


 
3: Markedsføringskampagne/medieplan for 2013
ON gennemgik og kommenterede den fremsendte medieplan, gældende for 2013. Niveauet for 2012 fastholdes, med enkelte nye tiltag.

Beslutning: Medieplan 2013 godkendt.

I OB var der enighed om - når folien skal udskiftes, i "den Grønne bus"- da skal vinduerne skæres fri, grundet dårligt udsyn.


 
4: Overskydende likviditet
Situationen har efterhånden udviklet sig således, at vore indlån i Nørresundby Bank er større end vore udlån.

På denne baggrund har været afholdt  møde med vores finansielle rådgivere fra Deloitte, København og drøftet situationen. Efterfølgende har de udarbejdet notat om overvejelser vedrørende overskydende likviditet.

Konklusionen af notatet anbefaler et begrænset udbud af den overskydende likviditet hvilket vi kun kan anbefale selvom det på nuværende tidspunkt koster på afkastsiden.

Beslutning: For at mindske risikoen omkring vores overskudslikviditet i Nørresundby Bank, pålægges administrationen at sørge for, at den overskydende likviditet løbende sendes i udbud/spredes, også selv om det vil betyde mindre renteindtægter.


 
5: Forsikringer
På OB-møde den 13. december 2012, blev besluttet at indgå en ny forsikringsaftale, hvor der vil være en selvrisiko på kr. 5.000,00 pr. sag, da der herved opnås en yderligere besparelse på ca. kr. 900.000,00.

Efterfølgende har administrationen drøftet muligheden for at "pulje" besparelsen ved selvrisikoen (kr. 917.415,-), sådan at alle skader over kr. 5.000,- fortsat vil være dækningsberettiget på den fulde skade.
Kort beskrevet - alle skader under kr. 5.000,- anmeldes ikke - øvrige skader giver fuld dækning via "puljen".

Beslutning: Oprettelsen af en pulje til afholdelse af skader under kr.5.000,00 godkendt.


 
6: Orientering
PA:
Møde i Aalborgbo den 22. januar 2013
Et udvalg er i gang med at udarbejde en plan for de kommende arrangementer.
Fælles opnotering - arbejdsgruppens oplæg blev præsenteret.
Det anbefales bl.a., at der nedsættes 4 arbejdsgrupper og 1 styregruppe.
Orienteringsmøde for OB-medlemmer m.fl. afholdes den 27. februar 2013., hvor repræsentanter fra Aarhusbolig vil fortælle, om deres oplevelser/erfaringer med den fælles opnotering.

OB havde en lang/intens debat om Himmerlands deltagelse i den fælles opnotering.
Et flertal var af den opfattelse, at der på tidligere OB-møde var tydeliggjort, at der skulle sendes klare signaler til Aalborgbo om, at Himmerland ikke vil være en del af den fælles opnotering.

PA - mener ikke vi kan sige nej til noget vi endnu ikke kender indholdet af og måske ad denne vej sætter os udenfor indflydelse.

Et flertal i OB var stærkt bekymrede for, at en fælles opnotering kan komme til at koste os ca. kr. 1.6 mill i tabte ventelistegebyrer, en "udvanding" af vores markedsføringsstrategi og tab af indflydelse i forbindelse med udlejning af vore boliger.

Efter en lang debat blev konklusionen:
Vi deltager i orienteringsmødet den 27. februar 2013. Herefter vil der på næste OB-møde blive truffet endelig beslutning om, hvorvidt vi siger ja eller nej til at deltage i den fælles opnotering og det efterfølgende arbejde i arbejdsgrupperne.

Møde i Ældresagen den 5. februar 2013
Mødet blev afholdt i Sundheds- og Kvartershuset, hvor der var ca. 150 deltagere.
Mødets tema omhandlede etablering af seniorboliger, hovedsageligt med udgangspunkt i afdelinger, som står foran større renoveringer (Kildeparken). Stor interesse for, at der arbejdes videres med sagen.
Når der foreligger mere konkrete oplysninger, indkalder Ældresagen til nyt møde.

Vandkunst i Sundheds- og Kvartershuset
Regnskabet er nu opgjort og udviser et mindre overskud.

IF:
ANTV
Omlægning af kanaler har afstedkommet utilfredshed blandt en del kunder.

ON:
Skema A
Afd. 6, 50,51 og 52 - til OB`s orientering - jf. tidl. aftale.

JS:
Udbetaling af byggesagshonorarer til OB
JS - orienterede om de bestemmelser, der er gældende for udbetaling af honorarerne og tidsterminerne for de forskellige byggesager.
Enighed om, at honorarerne puljes og udbetales 1 gang årligt.


 
7: Eventuelt
IJ - afd. 16 har i weekenden 2.-3. februar 2013 afholdt kunstudstilling/præsentation af renoveringsprojektet. Stor succes med ca. 300 deltagere.

ON - i administrationen, er der i samarbejde med SBI og AAU, nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til Himmerlands fremtidige bæredygtighedspolitik. Når arbejdet er afsluttet vil projektet blive forelagt OB til endelig godkendelse.

ON - som tidl. oplyst har Ulrich Thagaard opsagt sin stilling til fratræden pr. 1. marts 2013.
Stillingen vil blive besat at en person "udefra".

ON - arbejdet omkring udarbejdelse af udbudsmateriale i Kildeparken er iværksat. Arbejdet forestås af eksternt firma. Udbuddet sker etapevis, med Blåkildevej som start. 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger