Gå til Indhold

Torsdag den 07. august 2014 - kl. 16.00

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 20. juni 2014
Referat godkendt uden bemærkninger

EC: Ønsker, at det - fremadrettet - sikres, at alle medlemmer af OB kan deltage i det konstituerende møde, som afholdes efter det ordinære repræsentantskabsmødet i juni.

 
2: Styringsdialog
Sagsfremstilling
Som et led i den lovpligtige styringsdialog med Aalborg kommune, har vi indberettet nøgletallene for regnskabsåret 2013.

ON vil på mødet gennemgå og kommentere rapporten, således OB får mulighed til at forholde sig til denne.

Administrationens indstilling.
Efter gennemgang af rapporten indstilles, at OB godkender denne, med evt. ændringer/tilføjelser.

Beslutning
ON - redegjorde for proceduren omkring styringsdialogmødet med Aalborg Kommune. Ved møderne er der stadig ingen deltagelse af repræsentanter fra Aalborg Byråd, hvilket egentlig var en af intentionerne med indførelse af reglerne om styringsdialog.
ON - gennemgik/kommenterede det materiale, som afleveres/drøftes med kommunen.
Vi har ikke afdelinger el. andet, som giver anledning til problemer.

Indstilling enstemmigt godkendt.

 
3: Køb af Tornhøjvej 2

Sagsfremstilling
Vi har forhandlet os frem til muligheden for at købe Tornhøjgaard med omkringliggende jorder.

Planerne for området er at nedrive gården og arealudvikle jorden i.h.t. planerne for City In Between.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB godkender købet.

Beslutning
ON - gennemgik og kommenterede betingelserne for købet og planerne for udvikling af området.
Indstilling enstemmigt godkendt.


 
4: Ansøgninger
Sagsfremstilling

Afdeling 36- Runddyssen, Svenstrup
Afdelingen, der er opført i 1984, består af 160 familieboliger og 15 ungdomsboliger.

For at forebygge lejetab i afdelingen idet der er stor sandsynlighed for udlejningsvanskeligheder i de kommende år foreslår administrationen en forsøgsordning kun med denne afdeling i 3-4 år.

Forsøget, der skal evalueres hvert år, bliver en kombination af tilskud fra dispositionsfonden og betaling fra lejerne i forbindelse med udskiftning af køkkener. Det forudsættes, at lejerne betaler halvdelen af udgiften selv.

Vores forslag går på, at der hvert år udskiftes 50 køkkener, således at samtlige er udskiftet når forsøgsperioden er udløbet. Halvdelen udskiftes løbende på grund af alder og halvdelen ved fraflytning. Vi foreslår køkkener som udgangspunkt med en anskaffelsespris på ca. kr. 60.000.
Endvidere er det et krav at der ikke er eksisterende køkkenlån i boligen der skal have et nyt køkken. Der bliver ikke udskiftet køkkener i ungdomsboliger.

Hvis forudsætningerne for køkkenprisen ellers holder vil det pr. år maximalt blive en udgift for dispositionsfonden på kr. 1.500.000.

Administrationens indstilling
Vi indstiller, at hovedforeningen bevilger tilskuddet fra dispositionsfonden til udskiftning af køkkener i forsøgsperioden.

Beslutning
Indstilling enstemmigt godkendt.


Afdeling 66 - Larsen Waterfront
Grundet byggeriets beliggenhed/specielle karakter, er det vigtigt, at det visuelle indtryk fastholdes og ikke "forstyrres" af alle former for gardiner/ophæng i de vinduer, som er placeret i facaden (ikke svalegange).
I de boliger, som allerede er indflyttet ses tydeligt, at ikke alle afskærmninger er lige heldige.

Vi har derfor indhentet tilbud på levering/montering af persienner (457 stk.) - kr. 231.250,00.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB bevilger tilskud fra dispositionsfonden til levering/montering af persienner - kr. 231.250,00.

Beslutning
Indstilling enstemmigt godkendt.

 
5: Status - byggeteknisk afd.

ON - gennemgik og kommenterede de enkelte projekter.


 
6: Status driftsafd.
ON - der er indkaldt til ekstraordinært møde i virksomhedsnævnet den 13. august 2014, med et punkt på dagsordenen "Samarbejdet i Kanalkvarteret", da personalet har meddelt., at de ikke vil bidrage/medvirke i det fortsatte udviklingsarbejde omkring vores projekt med Boligkontoret Danmark.

 
7: Status økonomi
ON - orienterede om afkastet på vore investeringer

 
8: Status - udlejning
Udlejningssituationen - GB
Afd. 6/Filstedvej - udlejningen går godt. Alle boliger udlejes i takt med færdiggørelsen
Afd. 19/Sallingsundvej - udlejningen går godt, næsten alle boliger udlejes i takt med færdiggørelsen

Afd. 16/Magisterparken - store problemer med udlejning af boligerne i 3 plan (pris/indretning)
Afd. 61/Odinsgade (familieboligerne)  - visse udlejningsvanskeligheder

Afd. 66/Larsen Waterfront - fremvisning d.d., (07.08.2014) for de ansøgere, som har fået tilbudt boliger.
Ifølge AKU skulle alt være udlejet pr. 01.09.2014.

 
9: Orientering

IF:
Afholdte møder m.v.

Vi afventer stadig beslutningen om sammenslutning af antenneforeningerne ANTV, NTA og GVD
Fra 4. kreds har været positive udmeldinger om deltagelsen i Hjallerup Marken (ikke Himmerlands opfattelse)

20.08.2014 - IF/HM deltager i kommunikationskursus på Aalborg Handelsskole
29.09.2014 - Møde i Boligudvalget (emner efterlyses)

ON:
Åbningsarrangement

Reception den 19. september 2014, kl. 11.00 - 14.00
Om eftermiddagen/aftenen koncert på pladsen. Arrangeres i samarbejde med ANR - som sender fra pladsen og finder kunstnerne.


Temadag 2015
Afholdes den 7.-8. marts 2015,  på Hotel Comwell Rebild Bakker.
Forslag til program medbringes til næste møde.

Wintergarten - AKKC - 17.09.2014
Vi har sammen med Plus Bolig og Viva Bolig har købt en forestilling - ca. 100 bill.
Enighed om, at bill. udloddes blandt vore beboere og et mindre antal udloddes via Facebook.

Skørping Boligselskab - ca. 100 boliger
Har bedt om et møde (afholdes i næste uge) med henblik på en administrationsaftale.
Enighed om, at vilkårene for en administrationsaftale vil være de samme som den aftale vi har med Svenstrup Boligforening,

Ændring af mødedato for afholdelse af OB-møde i oktober 2014
Enighed om, at mødet ændres til - torsdag den 02. oktober 2014 - kl. 16.00

GB:
Almene Boligdage - 4.-6. september 2014

Flybillet - er mailet til de enkelte deltagere.
Overnatning: - Scandic Palace Hotel, Rådhuspladsen 57, DK-1550 København, Direct tlf. : +45 33 42 85 21 


 
10: Underskrevne dokumenter - siden sidst   
ON - orientering vedr. underskrevne dokumenter

 
11: Eventuelt  
Tirsdag den 26.08.2014 - kl. 19.00 - Fælleshuset "Griffen", Magisterparken 24
Brush-up møde vedr. dirigentrollen. De som har tid/lyst møder op. 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger