Gå til Indhold

Torsdag den 01. november 2012 - kl. 19.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 04. oktober 2012
Referat godkendt.

 
2: Beboermøder 2013
Beboermøder 2013, blev fordelt mellem de enkelte OB-medlemmer, ligesom de årlige tilbagevendende fællesarrangementer blev fastlagt.
Efter 1.11.2012, fremsendes ajourført Årsplan 2013, til OB og afdelingsformænd.

 
3: Ændring af mødedato for OB-møde
Fastlagt OB-møde den 02. maj 2013 - ændres til den 30. maj 2013 - kl. 16.00-

 
4: Forberedelse/udfærdigelse af dagsordener for OB-møder
PA - redegjorde for proceduren omkring udarbejdelse af OB-dagsord.
Alle kan fremsende forslag til dagsordenspunkter.
Vigtigt, at det sker i god tid inden møderne, da det sikrer en beskrivende, gennembearbejdet og beslutningsdygtig dagsorden.

Fremadrettet skal formanden - inden mødets start - forhøre sig, om der er nye punkter, som ønskes tilføjet den aktuelle dagsorden.

 
5: Referater
Nuværende referatform fastholdes.

 
6: Drøftelse af antennesituationen i Aalborg Øst
PA - orienterede om de fremadrettede tiltag i forbindelse med evt. skift af programudbyder, i afd. 24-50 og 51.

Enighed om, at valg af programudbydere udelukkende afgøres i de enkelte afdelinger.


 
7: Gennemgang af styringsrapporten for 2011
ON - gennemgik og kommenterede de afdelinger, som i 2010 gav anledning til kommunale bemærkninger i styringsrapporten (hovedsageligt for store henlæggelser). De indrapporterede data for 2011 viser, at der i de fleste afdelinger er rettet op på bemærkningerne fra 2010.
Rapporten for 2011 viser en gunstig udvikling og giver ikke anledning til bekymring.

 
8: Status renoveringer/nybyggerier
ON - gav flg. orientering:

Kildeparken.
Renoveringen af de 3 afdelinger, er nu, via urafstemning, vedtaget med stort flertal.
Projektet ventes godkendt i Aalborg Byråd, på december mødet.
Ikke alle forbedringer/tiltag er med i de ca. 1,3 mia. kr., som gives i tilskud fra Landsbyggefonden, men manglende finansiering forsøges fundet ad andre veje - f.eks. Aalborg Kommune.

Vestbyen m.v.
Det renoveringsprojekt som i første omgang var udarbejdet vedr. afd. 3, fandt Landsbyggefonden for ambitiøst.
Rådgiveropgaven udbydes igen.

Renoveringen efter brandskaden, i afd. 3, går som planlagt (renovering af de 2 øverste etager).

Afd. 8-10-11-12 og 13 og Svenstrup Boligforening havde den 23.10.2012, besøg af Landsbyggefonden. Udspil afventes.

Nybyggerier.                                                                                                                                                                  Kører planmæssigt.                                                                       


 
9: Orientering
PA.
Aalborgbo:
På møde den 29.10.2012, blev bl.a. drøftet flg.:
-  Fælles opnotering
OB vil senere blive indkaldt til et orienteringsmøde, hvor et fyldestgørende beslutningsgrundlag vil blive fremlagt
-  Beboerdemokratiets fremtid
Udvalget (PA) holder møde senere på måneden
IF.
ANTV:
Stofa er blevet solgt til Syd Energi.

 
10: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger