Gå til Indhold

Tirsdag den 17. april 2018.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 08. marts 2018
Referat godkendt, uden bemærkninger.

 
2: Persondataforordningen
ON - gav en status vedr. processen omkring de mange ændringer/tilretninger, som skal ske i forbindelse med den nye persondataforordning. Vi skal ligeledes have styr på opbevaring af de forskellige data.

Vi har indgået aftale med Deloitte, som skal styre os gennem processen, således vi kommer sikkert i havn.


 
3: Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2018
Sagsfremstilling
På repræsentantskabsmødet den 14. juni 2018, er flg. OB-medlemmer på valg:

Christian Mogensen
Henrik Møller
Tina Ochsendorf
Simon Espersen

Formandens indstilling
Der ønskes - på mødet - en tilkendegivelse af, om ovennævnte OB-medlemmer er villige til at modtage genvalg.

Er der specielle ønsker/emner til den skriftlige beretning, bedes disse meddelt på mødet.

Dirigent på repræsentantskabsmødet?

Beslutning
Grundet lokaleproblemer i Sundheds- og Kvartershuset, blev besluttet, at ændre datoen for afholdelse af repræsentantskabsmødet til den 21. juni 2018, da det vil være omkostningstungt at afholde mødet ude i byen.

De 4 OB-medlemmer, som er på valg tilkendegav, at de modtager genvalg.

I lighed med tidligere år, udarbejder administrationen den skriftlige beretning.

Dirigent på mødet: Advokat Oluf Hjortlund.


 
4: Strategi og vision for Himmerland Boligforening
Sagsfremstilling
AT - har fremsendt dette punkt til dagsordenen, med spørgsmålet:

Hvad er vores vision og strategi og hvad skal den være fremover?

På baggrund af ovennævnte spørgsmål gennemgik og kommenterede ON det oplæg til vision/strategi, som blev vedtaget på OB-møde den 11.02.2017.

Beslutning
På første møde, efter repræsentantskabsmødet, den 21.06.2018, fremlægger ON bearbejdet oplæg til vision/målsætning, således forslaget kan fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 15. november 2018.

 
5: Affaldssortering i "etagebyggeri"
Sagsfremstilling
AT - har fremsendt dette punkt til dagsordenen, med flg. spørgsmål:

Hvorfor har kommunen problemer hermed og hvordan kan Himmerland som boligforening støtte op omkring affaldssorteringen i vores afdelinger?

På mødet supplerede AT med bl.a. følgende bemærkninger:
Manglende tømninger af molokker
Fejlhåndtering af affald
For svært at finde ud af sorteringen
Hvordan kan vi gøre affaldssorteringen lettere/mere forståeligt for vore beboere?
En overordnet plan for organisationen. Hvad kan -/skal vi gøre?

OB - havde herefter en længere drøftelse vedr. hele problematikken omkring affaldshåndtering.

Beslutning
Der blev nedsat et udvalg, som skal arbejde med løsningsforslag til nogle af de mange problemer, som er generelle, i langt de fleste afdelinger.

Udvalgsmedlemmer:
Anne Tidemand-Dal - tovholder
Sofie Broch
Kim Bech
Jørn Juul

Alle molokker forsynes med piktogrammer.


 
6: "Uddannelse" af afdelingsbestyrelserne
Sagsfremstilling
AT - har som delvist opfølgning på mødet med Aalborg Kommune hos Alabu, fremsendt dette punkt til dagsordenen:

Opkvalificering af afdelingsbestyrelserne (ikke kun formænd), gennem uddannelse og involvering for at få en stærkere organisation/demokrati.

På mødet supplerede AT med bl.a. følgende bemærkninger:

Mere fokus på uddannelse/opkvalificering af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Bredere/bedre rekrutteringsgrundlag til f.eks. organisationsbestyrelsen
Fællesskab/erfaringsudveksling, på tværs af afdelingerne
Engagement/aktivitet skaber større ansvarlighed/ejerskab t. bestyrelsesarbejdet
Afholdelse af kurser m. forskellige relevante temaer, for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Beslutning
Det årlige introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer - bibeholdes
1-2 gange årligt, afholdes kursus/temaaften for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hovedsagelig med oplægsholdere udefra.

 
7: Formandstur til Hamborg
Sagsfremstilling
Gennem de senere år, er der sket en enorm transformation af havnefronten i Hamborg.
Gamle pakhuse er moderniseret og masser af ny arkitektur er opstået.
Flere af bygningerne i den nye bydel - Hafen City - anses for arkitektoniske monumenter og er medtaget på UNESCO's verdensarvsliste, ligesom der er opført et utal af nye bygninger med bl.a. boliger i alle afskygninger.
I hele udviklingen har man formået at kombinere erhverv og boliger, hvilket har tilført liv i det store område - bl.a. i form af forretninger, restauranter, skoler, institutioner og ikke mindst nogle fantastiske udeområder (legepladser m.v.).

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter, om det vil være en idé - inden sommerferien - at arrangere en inspirationstur, lørdag/søndag, for samtlige afdelingsformænd.

Beslutning
Forudsat der er nødvendig tilslutning, arrangeres tur til Hamborg den 17.-18. august 2018 - med temaet - Byudvikling.
Formand eller 1 repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse kan deltage i turen.


 
8: Status byggeteknisk
ON - gav en status

 
9: Status drift
ON - gav en status

 
10: Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
11: Status udlejning
Ingen bemærkninger

 
12: Orientering

 
13: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Underskrevne dokumenter er tilsendt OB.

 
14: Bordet rundt
Lukket punkt

 
15: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger