Gå til Indhold

Referat- Mandag den 16. oktober 2017 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 10. august 2017
Referat godkendt.

 
2: Konstituering af næstformand og medlem af SU
Sagsfremstilling
Da Ib Nielsen har meddelt, at han trækker sig fra OB, skal der findes en ny næstformand, ligesom posten i SU skal genbesættes.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB konstituerer sig med ny næstformand og nyt medlem af SU.

Beslutning
HM - enstemmigt valgt som næstformand.

Som medlem af SU blev foreslået AT og SE.
SE - valgt som medlem af SU.

Efter IN's udtræden af OB, indkaldes suppleanten - Tina Ochsendorf - til næste møde.

 
3: Fremlæggelse/godkendelse af Budget 2018

Sagsfremstilling
Budgettet for 2018, er som tidligere år budgetteret ud fra, at boligorganisationen ikke skal oparbejde en formue på afdelingernes bekostning. Budgettet er derfor budgetteret uden henlæggelse til overskud. Der er dog fortsat indarbejdet henlæggelse til arbejdskapital som lovgivningen tidligere åbnede op for.

Administrationsbidraget for år 2018, der er indregnet i budgettet, foreslås til kr. 2.932 pr. lejemål - det samme som for 2017.

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra en forventning samt tillige ud fra historiske fakta.


Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2018.

Beslutning
JS gennemgik/kommenterede forslag til Budget 2018.
Budget 2018, enstemmigt godkendt.


 
4: Overførsel af jordareal fra afd. 78 til afd. 79
Sagsfremstilling
Himmerland Boligforening køber den 29. juni 2015 ejendommen Tornhøjvej 2, 9220 Aalborg Øst
(Tornhøjgård).
Arealet omfatter matrikler 8a og 8gl på i alt 14.182m2
Himmerland Boligforening får den 29. februar 2016, godkendt skema A, vedr. opførelsen af 16+16
boliger, som skal placeres på et stykke af arealet med matrikel 8a, som får betegnelsen afd. 79
Tornhøjgaard botilbud. Da grundarealet er tinglyst til afd. 78, skal der ske overdragelse af jordareal
svarende til mindst 2.090 m2 fra afd. 78 til afd. 79.
Den nye matrikel 8a vil blive tinglyst i afd. 79 og den resterende del vil blive udmatrikuleret.
Dette arbejde pågår pt., dog er der en ventetid hos Geodatastyrelsen på ca. 3 måneder.
Udmatrikuleringen skal ske for at holde byggerierne adskilte, samt for at skabe
finansieringsmuligheder i hvert enkelt projekt, herunder byggelån og realkreditlån til endelig
finansiering.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen ovennævnte udmatrikulering.

Beslutning
ON - gav en uddybende forklaring til punktet.
Indstillingen blev herefter enstemmigt godkendt.

 
5: OB`s rolle i forhold til rationel drift (AN)

Sagsfremstilling
Agnete F. Nielsen har fremsendt ovennævnte punkt til dagsordenen.

AN - i forbindelse med de besparelser, som i den senere tid er gennemført i bl.a. afdelingerne, er det oplagt også at kigge på, om det ikke også på OB-niveau vil være muligt at finde besparelser.
Eksempler: tilskud til it/internet, studierejser m.v.

Efter AN's fremlæggelse havde OB en længere drøftelse omkring besparelser.

Beslutning
Flg. blev enstemmigt besluttet:
-  Tilskud til internet - sidestilles med det beløb, som udbetales til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
-  Kommende studierejser - hvert 2. år - begrænset til max. 3 overnatninger.
    Rejserne skal, som hidtil, have et stort fagligt indhold.


 
6: Svævebane - Charlottehøj

Sagsfremstilling
Naboer til svævebanen på Charlottehøj har den 26.09.2017, sendt en klage vedr. placeringen af denne til samtlige medlemmer organisationsbestyrelsen.


Formandens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter henvendelsen - og træffer beslutning om sagens videre forløb.


Beslutning
OB - havde en længere drøftelse vedr. den fremsendte klage omkring placeringen af svævebanen på Charlottehøj.
Der var enighed om, at alle formaliteter omkring placeringen er fulgt. Bl.a. på dette grundlag ønsker OB ikke at underkende afdelingens beslutning om etablering af svævebanen (opført tilbage i 2012).
IF - meddeler klagerne, at tidligere svar fastholdes.


 
7: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status vedr. de enkelte projekter

 
8: Status drift

ON - gav en status:


Driftsoptimering
Tallene for 2. kvartal giver anledning til bekymring, da besparelserne er ved at smuldre.

Iværksættelse af tiltag - til sikring af planlagte besparelser:
-  Ny procedure for godkendelse af fakturaer
-  Daglig godkendelse af fakturaer
-  Øget controllerfunktion


 
9: Status økonomi
JS - gav en status vedr. vore afkast. Ser ud til at blive lidt bedre end budgetteret/forventet.

 
10: Status udlejning

GB:

Udlejningssituationen
Generelt ingen udlejningsvanskeligheder.
Stor søgning til langt de fleste af vore boliger.

Indtil videre ser det ud til, at boligerne i afd. 3 bliver eftertragtede.
En stor del af de nuværende beboere vil gerne tilbage til afdelingen, efter renoveringen.

For 2016, ser det ud til, at antallet af fraflytninger stiger en smule - hovedsageligt på baggrund af flere flytninger i u-bolig afdelinger.

Genhusning
Arbejdet m. genhusning pågår i afdelingerne 3, 50 og 52.
Der har vist sig en del mangler/tilretninger i det "nyindkøbte" genhusningsmodul - specielt omkring økonomistyringen - men efterhånden begynder de forskellige processer at virke efter hensigten.
Vi er udfordret omkring genhusningsboliger til beboerne i afd. 50 og 52, men indtil videre ser det dog ud til, at det lykkes at finde boliger til alle.

Huslejerestancer
P.t. ser vi stor udsving i restanceniveauet fra måned til måned.
Eksempelvis ca. kr. 200.000,00 i august 17 - faldende til ca. det halve i september 17.
Generelt er der næsten ingen henvendelser fra beboere, som angiver kontanthjælpsloftet som årsag til, at de kommer i restance med deres husleje.
Antallet af effektive udsættelser ser p.t. ud til at lande på niveau med 2016, hvor antallet var 14.


 
11: Orientering
IF:
AKU - på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 03.10.2017, blev de nye vedtægter godkendt.
Bestyrelsesmøde afholdes den 25.10.2017.
På ordinært repræsentantskabsmøde i november, indstilles GB, som Himmerlands kandidat til den nye bestyrelse.

ON:
Vores aftale med Telenor er opsagt - grundet store prisstigninger.
Fremtidig leverandør bliver Telia.

KB:
Børnedemokrati i almene boligområder
Med støtte fra Velux Fonden medvirker afdelingerne i Kanalkvarteret i et pilotprojekt/tværfagligt samarbejde omkring, hvordan børnedemokrati kan udformes og samtidig være med til at forbygge uro og hærværk fra boligområdernes egne børn.

Projektet præsenteres i forbindelse med afholdelse af Almene Boligdage - den 16.-17. november 2017.

 
12: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen bemærkninger

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger