Gå til Indhold

Onsdag den 13. november 2019

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 14. oktober 2019
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Ansøgning - Idrætsbyen
Sagsfremstilling
Aktuelt er der få ledige boliger - men erfaringerne viser, at tomgangslejen stiger fra februar og frem til sommerferien.
Det har ført til, at administrationen har været i dialog med bestyrelsen og gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne.
Dialogen og undersøgelsen har vist, at der er et stort ønske om bl.a. at opgradere fællesarealerne i bebyggelsen, således at "institutions-præget" forvandles til mere "hjemlig hygge".
Det betyder bl.a. ændret indretning med planter, genbrugsmøbler m.v. - men også forbedringer af lokalernes indeklima og akustikforhold.
Endvidere er der ønske om, at bestyrelsens arbejde med at skabe aktiviteter styrkes med lønnede aktivitetskoordinatorer (beboere).
Formålet med disse initiativer er at medvirke til at reducere antallet af de mange fraflytninger i afdelingen samt rekruttering af en langt større ansøgergruppe til Idrætsbyen.
Der ansøges om kr. 600.000,- excl. moms til gennemførelse af de nævnte aktiviteter

Det indstilles, at OB imødekommer/godkender ansøgningen.

Beslutning
Administrationens indstilling blev godkendt, dog på følgende betingelser:
Administrationen står for styring/gennemførelse af projektet - bl.a.:
planlægning
indkøb
økonomistyring
ansættelse af aktivitetskoordinatorer
afdelingsbestyrelsen inddrages som sparringspartner

 
3: Repræsentantskabsmøde den 21. november 2019
Formandens indstilling
Det indstilles, at OB aftaler deres roller i forbindelse med mødet.
De nye medlemmer af OB har måske også behov for info, inden mødet.

Beslutning
OB - sidder samlet oppe foran forsamlingen.
TO - foreslås som dirigent.
Borgmester Thomas Kastrup Larsen indleder mødet, med et indlæg på ca. 45 min., vedr. Aalborgs udvikling.

 
4: Kunstfond
Sagsfremstilling
I forbindelse med bl.a. Himmerlands 75-års jubilæum blev givet kontante gaver til vores kunstfond.
P.t. er her et indestående på ca. kr. 50.000, -.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB nedsætter et kunstudvalg, som skal stå for indkøb af kunst - gerne t. udendørs placering.

Beslutning
Der blev nedsat et kunstudvalg bestående af:
Kristinn Kristinsson
Simon Espersen
Sofie Broch

ON orienterede om lysprojekt i Sky Lounge - en idé til kunstudvalget?

 
5: Almene Boligdage 2020
Sagsfremstilling
Almene Boligdage afholdes den 11.-12. september 2020, i Bella Center, København.

Administrationens indstilling
Selv om der er lang tid til arrangementet, er det nødvendigt at være i god tid m. hensyn til bestilling af flybill., reservering af hotelværl. m.v.
Det vil derfor være godt, om der allerede på nuværende tidspunkt kan gives forhåndstilsagn fra de, som planlægger at deltage.

Beslutning
Forhåndstilsagn fra alle.


 
6: Status egenkontrol
Sagsfremstilling
I reglerne om Lov om almene boliger/Vejledning om egenkontrol, fremgår bl.a., at organisationsbestyrelsen, skal opstille og implementere mål for forbedring af effektivitet såfremt effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder.
Indsatserne skal dokumenteres bl.a. til brug for organisationsbestyrelsen og de årlige styringsdialogmøder med kommunen.
På denne baggrund har vi udvalgt/bearbejdet forskellige områder til egenkontrol.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB forholder sig til igangværende/kommende tiltag, jvf. tidl. udsendt materiale.

Beslutning
ON - uddybede:
Via lovgivningen/revisionen stilles krav om skærpet syn af egenkontrollen, hvilket også skal kunne dokumenteres ved de årlige styringsdialogmøder med kommunen.
Den varslede prisstigning på forsikringer skyldes bl.a. unormalt mange rørsprængninger i flere afdelinger. Vores forsikringsprogram sendes normalt i udbud hvert 3. el 4. år.
OB - tog de igangværende/kommende tiltag til efterretning.

 
7: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. kommende/igangværende nybyggerier og renoveringer

 
8: Status drift
Markvandringer
P.t. pågår de årlige markvandringer, som forventes afsluttet inden 01. januar 2020.
Fokus i år er, at blive mere skarp på småhenlæggelser som ikke bliver brugt - eks. kr. 15.000 til udskiftning
af punkterede ruder. Henlæggelsen skal afspejle det forventede behov.
Øget fokus på henlæggelser til vaskerier. De sidste 5-7 år set en løbende tilpasning på maskinbestykning i nedadgående retning.
Statistik viser, at denne udvikling fortsætter. Derfor nedjusteres henlæggelserne til nye vaskerier.

 
9: Status økonomi
Deltagelse i markvandring samt projektmøder.
Lånehjemtagelse og konverteringer.
Intet nyt om afkast.

 
10: Status udlejning
Udlejningssituationen
Afd. 3/H. Smithsvej

Udlejningen sker i takt med færdiggørelsen af boligerne.
På næste etape forventes en forsinkelse.
Afd. 10-11-12-13
Genhusningssamtaler pågår
Afd. 50/Ravnkildevej
Ingen udlejningsvanskeligheder.
Afd. 51/Blåkildevej
Visse udlejningsvanskeligheder når det gælder rækkehusene.
Afd. 52/Fyrkildevej
Åbent hus-arrangement den 27.10.2019 - stor succes, hvor der var over 500 besøgende.
Ca. 25 viste seriøs interesse for en bolig i afdelingen.
Ca. 10 har efterfølgende meldt sig ind i Himmerland.
Afd. 71/Idrætsbyen
Der er igen tendens til udlejningsvanskeligheder. P.t. har AKU ingen ansøgere på venteliste til
afdelingen. Det forventes stigende konkurrence på u-bolig området, i fremtiden. (Ca. 500 nye boliger
på vej).
Udlejningssituationen generelt
Generelt giver udlejningssituationen ikke anledning til bekymring.


 
11: Orientering
TO:
Formandsmøde - efteråret 2020 -
blev aftalt til den 08. oktober 2020 - kl. 17.30 - i Sky Lounge

 
12: Underskrevne dokumenter siden sidst
ON - gennemgik/kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
Ingen bemærkninger.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger