Privatlivspolitik

1. Indledning og formål
Hos Himmerland Boligforening respekterer vi enhver persons ret til privatliv og til at få personlige oplysninger behandlet på en lovlig, gennemsigtig og saglig måde. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, så du som registreret hos os kender dine rettigheder og har mulighed for at håndhæve dem.

Det overordnede formål med vores behandling af dine personoplysninger er at leve op til de forpligtelser, vi har som en almen boligorganisation, hvilket er at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor, til en rimelig husleje, samt at give vores beboere indflydelse på egne boligforhold. Vores kerneaktiviteter er, at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, i henhold til lovgivningen.

Enhver behandling fra vores side af personoplysninger sker i overensstemmelse med dette overordnede formål, og vi sørger for, at vi ikke indsamler, behandler eller opbevarer flere oplysninger, end hvad der er højst nødvendigt for, at vi kan udøve vores forpligtelser.

Når du f.eks. som boligsøgende skriver dig op på vores venteliste, er formålet at behandle dine oplysninger for at kunne tilbyde dig en bolig i en af vores afdelinger. Du bliver i den forbindelse automatisk meldt ind i Himmerland Boligforening og Klub Himmerland, hvor du får samme medlemsmuligheder (f.eks. i form af rabatter og tilbud) som vores nuværende beboere.

I forbindelse med klagesager er formålet med behandlingen af dine oplysninger at leve op til bestemmelserne i almenlejeloven og kravene heri til lejers forpligtelser.
2. Dataansvar
Himmerland Boligforening består af et hovedkontor og 66 afdelinger, der ligger i Aalborg-området. Det er Himmerland Boligforening, der overordnet set er dataansvarlig for behandlingen og sikkerheden af dine personoplysninger samt for håndtering af dine rettigheder. Himmerland Boligforening administrerer også medlemsforeningen Klub Himmerland for beboere og boligsøgende på ventelister.

Når du skriver dig op på en venteliste, bliver du desuden automatisk medlem af Himmerlands Boligforening gennem det årlige opnoteringsgebyr.
3. Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at vide mere om vores behandling af dine personlige oplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os pr. brev, telefon eller e-mail ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf.: 96 31 52 00
Mail: info@abhim.dk 
4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler forskellige oplysninger om dig, alt efter om du er indskrevet på venteliste eller er beboer. Desuden behandler vi supplerende oplysninger om dig, når du som beboer er part i en klagesag.

Boligsøgende på venteliste:

Som led i opskrivningen på vores venteliste behandler vi følgende oplysninger om dig:
 • Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse
 • Ansøgernummer
 • Telefonnummer
 • Oplysninger om ægteskabelige forhold, herunder om ægtefælle/samlever
 • Antal børn
 • Eventuelt særlige behov/ønsker
 • Betalingsoplysninger (bank-/kreditkortoplysninger) i forbindelse med opkrævning af det årlige opskrivningsgebyr

Beboere:

Som beboer i Himmerland Boligforening behandler vi ud over de ovennævnte oplysninger følgende oplysninger om dig:
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om restancer eller manglende huslejebetaling
 • Klagesager afgivet af dig eller andre beboere (jf. nedenfor)
 • Lægeerklæringer i forbindelse med afklaring af særlige boligbehov (f.eks. handicap)
 • CPR-nummer i forbindelse med eventuel tilbagebetaling samt flyttegodtgørelser 
 • Straffeoplysninger af relevans for lejemålet (f.eks. oplysninger modtaget i forbindelse med klagesager)
 • Brud på husordenen eller husordensreglerne
 • Oplysninger om genhusning og flytning
 • Årsag til eventuel tvungen opsigelse af lejemålet

Besøgende på vores hjemmeside:
 • IP-adresse
 • Aktivitet på hjemmesiden.

Klub Himmerland:
 • IP-adresse
 • Aktivitet i app

Besøgende på vores Facebook-side:
 • Anonyme statistiske oplysninger om bl.a. brug af vores Facebook-side med henblik på eksempelvis annoncering.
I nogle tilfælde er vores beboere visiteret til en bolig af Aalborg kommune, og i disse tilfælde kan vi modtage oplysninger fra kommunen om helbredsforhold i forbindelse med tildeling af handicap-bolig.

Vi orienterer dig altid, når vi behandler nye oplysninger i forbindelse med dit lejemål, hvad enten det er oplysninger, vi indhenter fra dig, eller oplysninger, som vi modtager fra andre. Dette gælder dog ikke, hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde oplysningerne, f.eks. i forbindelse med kortlægning og afklaring af et retligt krav.
5. Retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger
Udgangspunktet for vores behandling af dine personoplysninger findes i den lovgivning, der gælder for almene boligselskaber og udlejning af almene boliger (almenlejeloven). Derudover udspringer vores behandlingsgrundlag af den lejekontrakt, vi har indgået.

Dit CPR-nummer vil udelukkende blive behandlet, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

For boligsøgende på venteliste:

I henhold til lov om almene boliger er vi forpligtet til at oprette og vedligeholde en venteliste samt opkræve et årligt ventelistegebyr.

I henhold til loven er det desuden nødvendigt, at vi indhenter lægefaglig dokumentation for ved opskrivning til en handicapvenlig bolig.

For beboere:

I henhold til almenlejeloven har vi desuden ret og pligt til at behandle oplysninger om klager over dig for at afdække eventuelle forhold, der strider imod de lovkrav, der gælder for lejere af almene boliger, eller de husordensbestemmelser, som du måtte være underlagt i henhold til lejeaftalen.

For besøgende på vores hjemmeside, Facebook-side og Klub Himmerland app:

Vi behandler oplysninger om bl.a. IP-adressers aktivitet på vores hjemmeside og anonyme oplysninger med henblik på annoncering, fordi vi har en legitim interesse i at forbedre brugen af vores hjemmeside og app, og fordi vi har en legitim interesse i at kunne annoncere over for potentielle boligsøgende mv.
6. Slettefrister
Oplysninger vedrørende fakturerings- og bogføringsmateriale (såsom huslejeopkrævninger og ventelistegebyr) opbevarer vi i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringslovens krav.

I forbindelse med manglende betaling af ventelistegebyr eller ved din udtræden af ventelisten sletter vi dine oplysninger inden for 3 måneder efter sidste indbetaling.

Når du er beboer, opbevarer vi alle oplysninger om dig under hele lejemålet, inklusive oplysninger om betalinger, klager m.m. Vi sletter først oplysningerne, når lejemålet ophører.

Hvis du er blevet opsagt af os i forbindelse med kriminalitet, mistanke om kriminalitet eller brud på ordensreglerne, opbevarer vi dine oplysninger i X antal år.

Desuden kan vi opbevare dine oplysninger i længere tid, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis oplysningerne er nødvendige af hensyn til et retskrav, f.eks. ved boligretten eller ved indkrævning/opkrævning af forfalden husleje.
7. Modtagere af dine oplysninger
I forbindelse med opskrivning på venteliste videregiver vi ikke dine oplysninger til nogen tredjepart. Først ved lejemålets indgåelse og når du oprettes som beboer, videregiver vi dine oplysninger til følgende modtagere/kategorier af modtagere:
 • Lokale antenneforeninger
 • Forsyningsselskaber (elselskab, vand- og varmeleverandør)
 • Varmemester
 • Afdelingsformænd
 • Flyttefirma
 • Aalborg Forsyning
 • NETS
 • Aalborg Kommune (f.eks. i forbindelse med varetagelse af dine rettigheder, når kommunen betaler din husleje, eller ved tvungen udsættelse, hvor vi skal bringe sagen for kommunen)
 • Advokater og inkassofirmaer i forbindelse med manglende betaling af husleje
 • Politi i forbindelse med mistanke om strafbare forhold.
Vi benytter desuden diverse databehandlere, f.eks. i forbindelse med drift af IT-systemer. Disse handler altid på vegne af os og under udtrykkelige instrukser.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller til internationale organisationer.
8. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlig skal overholde. Disse rettigheder er:
 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de data, vi har om dig, og til at få udleveret en kopi af dine data.
 • Ret til rettelse og sletning: Du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet og til at få slettet oplysninger om dig, som vi ligger inde med. Ved en anmodning om sletning eller rettelse vil vi vurdere, hvorvidt vi kan efterkomme din anmodning, og bekræfte, om vi kan rette eller slette dine oplysninger. Vi kan f.eks. ikke slette oplysninger, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at beholde, eller hvis vi har brug for oplysningerne for at fastlægge eller gøre et retskrav gældende.
 • Ret til begrænsning: Du har ret til begrænsning af behandlingen af dine oplysninger i den periode, hvor vi vurderer dit krav om rettelse eller sletning.
 • Ret til dataportabilitet: I de tilfælde hvor behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt, og hvor behandlingen i øvrigt foregår automatisk, har du ret til dataportabilitet.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver behandling, hvortil samtykket er givet.
 • Ret til oplysning: Når vi indhenter oplysninger om dig hos dig eller hos en tredjepart, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om formålet med behandlingen, hvem der modtager oplysningerne, om de bliver sendt uden for EU/EØS, hvordan du kan håndhæve dine rettigheder, og om klageadgang.
9. Sikkerhed

Himmerland Boligforening har et sikkerhedsniveau, der afspejler personoplysningernes følsomhed. Dette er sikret gennem tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, der sikrer integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Vi har en IT-sikkerhedspolitik, der er med til at sikre gode arbejdsgange og korrekt håndtering af dine personlige oplysninger.
10. Cookies

Når du anvender vores forskellige websites, vil du automatisk få lagt cookies ned i din browser. Disse cookies bruger vi til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Du kan altid blokere eller slette cookies. Dette kan dog medføre, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Vi anvender desuden Google Analytics til statistisk analyse af vores hjemmeside. Der bliver i den forbindelse overført personoplysninger til Google Analytics i USA på baggrund af en Privacy Shield-certificering, som der kan læses mere om her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
11. Klagemulighed
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Telefon: +45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
OK

Bliv medlem her
- og få fordelene fra i dag

Bliv medlem her

Bliv medlem
- og få fordelene fra i dag

Kun som medlem kan du stå på venteliste - og vælge din drømmebolig mellem vores mere end 7.000 boliger.

Samtidigt må du bruge alle de gode tilbud i Klub Himmerland fra første dag.
 

Himmerland Boligforening anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
Søg dokumenter

Se boliger